แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 ม.1

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3

1.    ข้อใดจัดเป็นสารสนเทศ
       ก.  แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มาสาย   ข.  การพิมพ์ข้อความผ่านแป้นพิมพ์

       ค.  การแสดงผลผ่านจอภาพ           ง.   การประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

2.    การประมวลผล หมายถึงข้อใด

      ก.   การแสดงภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ         ข.   การเรียงลำดับชื่อนักเรียนตามตัวอักษร

      ค.  การจัดเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยความจำสำรอง   ง.  กราฟแสดงยอดขายสินค้าประจำวัน

3.    สถิติจำนวนนักเรียนมาสายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จัดเป็นข้อมูลชนิดใด

      ก.  ข้อมูลเบื้องต้น           ข.  ข้อมูลปฐมภูมิ

      ค.  ข้อมูลทุติยภูมิ            ง.  ข้อมูลตติยภูมิ

4.    การฝากถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลแบบใด

      ก.  การประมวลผลแบบกลุ่ม              ข.   การประมวลผลแบบเชื่อมตรง

      ค.  การประมวลผลแบบต่อเนื่อง          ง.   การประมวลผลแบบชั่วคราว

5.    การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนอย่างไร

      ก.  การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

      ข.  การตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

      ค.  การรวบรวมข้อมูล  การประมวลผล  การจัดเก็บข้อมูล

      ง.   การประมวลผลข้อมูล และคัดลอกข้อมูลจากแฟ้มต้นฉบับ

6.    การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในการพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระดับใด

      ก.ระดับองค์กร                               ข.ระดับกลุ่ม          

     ค.ระดับบุคคล                                ง. ระดับหน่วยงาน

7.    องค์ประกอบสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

      ก.  ฮาร์ดแวร์    ซอฟต์แวร์   บุคลากร

      ข.  ข้อมูลและสารสนเทศ   บุคลากร

      ค.  ฮาร์ดแวร์   กระบวนการทำงาน   บุคลากร

      ง.   ฮาร์ดแวร์   ซอฟต์แวร์  ข้อมูลสารสนเทศ   บุคลากร  และกระบวนการทำงาน

8.    สารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

      ก.  สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้       ข.        เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างเพียงพอ

      ค.  เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลผลใหม่  ง.มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลสำรอง

9.    ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะถูกนำมารวบรวมและประมวลผลครั้งเดียวเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการประมวลแบบใด

      ก.การประมวลผลแบบถาวร             ข.การประมวลผลแบบกลุ่ม

      ค.การประมวลผลแบบทันที             ง.การประมวลผลแบบครั้งเดียว

10.ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์จัดเป็นเอกสารประเภทใด

ก. การจัดเก็บข้อมูล                            ข.   การประมวลผลข้อมูล          

ค. สารสนเทศ                                  ง.    ข้อมูล

Comments