แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

1.ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.เฟซบุ๊ก (facebook)
ข.Anti-virus
ค.วินโดวส์8.1 (Windows 8.1)

ง. Adobe Acrobat 

2.การรับข้อมูลจากแป้นอักขระ แล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาไปแสดงผลบนจอภาพ หรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ เป็นการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์ใด

ก.แพลตฟอร์ม ข.ระบบปฏิบัติการ

ค.ซอฟต์แวร์ระบบ   ง.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.ซอฟต์แวร์ในข้อใด จัดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

ก.ซอฟต์แวร์ระบบ         ข.ระบบปฏิบัติการ

ค.ระบบปฏิบัติการปาล์ม         ง.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

 4. ข้อใดกล่าวถึง วินโดวส์เอกซ์พี (Windows XP) ได้ถูกต้อง  

ก.เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่าย 

ข.เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย

ค.เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ง.เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ

5.วชิรภา ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานวิชาภาษาไทย   วชิรภาควรใช้โปรแกรมใดพิมพ์เอกสาร 

ก.Microsoft Office Word       ข. Microsoft Office Excel

ค.Microsoft Office Groove           ง.Microsoft Office Power Point 

6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์

ก.โปรแกรมตารางทำงาน (สเปรดชีต) ข.วินแอมป์ (Winamp)

ค.วินโดวส์ 7 ( Windows 7) ง.โปรแกรมประมวลคำ (word processor)

 7. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

ก. โปรเซส (Process) --> อินพุต (Input)  -->เอาต์พุต (output)  

ข. โปรเซส (Process) -->เอาต์พุต (output) -->อินพุต (Input)

ค. อินพุต (Input) -->โปรเซส (Process) -->เอาต์พุต (output)  

ง. อินพุต (Input) --> เอาต์พุต (output)  -->โปรเซส (Process) 

8.ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร

  ก.โปรแกรมหรือคำสั่งที่ให้เครื่องทำงาน
  ข.เคส
  ค.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
    ง.จอภาพ 

 9. ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท   ข. 2 ประเภท  

ค. 3 ประเภท   ง. 4 ประเภท

 10. ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

ก. 1 กลุ่ม        ข. 2 กลุ่ม

ค. 3 กลุ่ม          ง. 4 กลุ่มComments