แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ม.1

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สารสนเทศ  มีความหมายตรงกับข้อใด

   ก. ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล                   

   ข. ข้อเท็จจริงที่ได้ผ่านการประมวลผลและนำมาใช้ประโยชน์ได้

   ค. ข้อมูลที่เกิดจากการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน

   ง. ข้อเท็จจริงที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. ข้อใด ไม่จัดเป็นเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

   ก. ซอฟต์แวร์         ข.   โทรทัศน์

   ค. โทรศัพท์           ง. วิทยุกระจายเสียง

3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในข้อใด ทำหน้าที่ในการประมวลผล

   ก. เมาส์                    ข. ซีดี

   ค. ซีพียู                     ง. แฟลชไดร์ฟ

4. วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย  มีความสำคัญในด้านการศึกษาอย่างไร

   ก. ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

   ข. อำนวยความสะดวกในการศึกษาในทุกเวลา ทุกสถานที่

   ค. แหล่งบริการข้อมูลทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

   ง. ทำให้เกิดความเท่าเทียมในด้านการศึกษาของแต่ละภูมิภาค

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานอัตโนมัติ มีประโยชน์อย่างไร

   ก. ลดค่าใช้จ่ายในแผนกต้อนรับ

   ข. สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

   ค. ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  และลดปริมาณการใช้กระดาษ

   ง. ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง

6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในระบบแพทย์ทางไกลเหมาะกับผู้ป่วยที่อยู่ใน  พื้นที่ใด

   ก. ผู้ป่วยที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร          ข. ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตบริการสาธารณสุข

   ค. ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์    ง. ผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตบริการสาธารณสุข

7. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีลักษณะสำคัญอย่างไร

   ก. ช่วยให้การทำงานถูกต้อง รวดเร็ว

   ข. ช่วยให้การดำเนินงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

   ค. ช่วยให้การบริการ ประชาสัมพันธ์กว้างขวางครอบคลุมทุกพื้นที่

   ง. ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

8. การใช้บริการเครือข่ายสังคม (Social network) เป็นสาเหตุทำให้ขาดทักษะทางสังคมอย่างไร

   ก. เป็นการสื่อสารทางเดียว

  ข.  ขาดการเรียนรู้ข้อมูลที่เท็จจริงระหว่างกัน

   ค. ขาดความเข้าใจที่แท้จริงระหว่างกันของผู้สื่อสาร

   ง. ขาดการสื่อสารระหว่างกันในการพูด  การฟัง และการทำงานร่วมกัน

9. โรคทนรอไม่ได้ (Hurry Sickness) มีลักษณะอาการอย่างไร

   ก. เบื่ออาหาร ซึมเศร้า                        ข. วิตกกังวล  หัวใจเต้นเร็ว

   ค. เครียดง่าย  ความอดทนลดลง         ง.  ปวดเกร็งบริเวณข้อมือ  สายตาผิดปกติ

10. การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลกระทบต่อผู้เรียนอย่างไร

    ก. ขาดประสบการณ์จริง

   ข. ขาดการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม

   ค. เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

   ง. เกิดการขาดทักษะทางสังคม  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย

Comments