การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1.  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2.  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

จุดประสงค์ของบทเรียน
    นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้

2.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์รู้จักประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้หรือคิดวิธีการเพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแต่ละยุคสมัย

ในอดีต เสื้อผ้าต้องตัดเย็บด้วยมือ จึงผลิตได้น้อย ต่อมามีเครื่องจักรเย็บผ้าทำให้ผลิตเสื้อผ้าได้รวดเร็วและเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตเสื้อผ้าได้จำนวนมาก วัฒนธรรมการแต่งกายของคนเราจึงเปลี่ยนไปจากเดิม

ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ใช้และพบเห็นในปัจจุบัน หากศึกษาย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน เช่น วิธีการใช้งาน ความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุและวิธีการผลิต ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการทำความสะอาดเสื้อผ้า ดังนี้

 เทคโนโลยี       
ลักษณะของเทคโนโลยี   
 จุดเด่น    จุดด้อย 
1.การตีผ้ากับก้อนหิน
 
 •  การตีผ้ากับก้อนหิน
 • ใช้ไม้ตีหรือขยี้ด้วยมือ
 • ใช้แรงงานคน
 • ใช้ก้อนหินหรือไม้ช่วยในการขยี้แทนมือ
 •  การขจัดคราบสกปรกออกไม่หมด
 • เกิดความเมื่อยล้า
 • นำไปซักที่แหล่งน้ำ
 2. กระดานซักผ้า
 • เลียนแบบการซักผ้าด้วยมือ
 • กระดานไม้เป็นลูกคลื่นเพื่อช่วยขจัดคราบสกปรกในการขยี้
 •  ลดเวลาในการซักผ้า
 • ใช้ได้กับทุกสถานที่
 • มีภาชนะบรรจุน้ำ
 •  ใช้แรงงานคน
 3. เครื่องซักผ้าแบบมีก้านโยก
 •  เลียนแบบการซักผ้าด้วยมือโดยใช้ก้านโยก
 • ใช้แรงงานคนโยกก้านแทนการขยี้ด้วยมือ
 • ช่วยลดเวลาการซักผ้า
 • ใช้ก้อนหินทำหน้าที่ขยี้ผ้าตามจังหวะของการโยก
 •  ใช้แรงงานคนโยก
 4.เครื่องซักผ้าแบบมีกลไก
 •  มีกลไกในการปั่นผ้าและบีบผ้าให้แห้ง
 •  ใช้แรงคนหมุนกลไก
 • ปั่นผ้าและบีบผ้าให้แห้งด้วยกลไก
 •  ใช้แรงคนหมุนกลไก
 5.เครื่องซักผ้ามอเตอร์ไฟฟ้า
 •  นำระบบไฟฟ้ามาขับเคลื่อนกลไกในการซักผ้า แต่บีบผ้าแทนแรงคน
 •  ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนกลไกหรือมอเตอร์
 • ช่วยลดเวลาในการซักผ้า
 •  ใช้แรงคนทำให้ผ้าแห้งและควบคุมการทำงานของเครื่องและการตักน้ำใส่เครื่อง
 6.เครื่องซักผ้าแบบมีท่อปั๊มน้ำและถังปั่นแห้ง
 •  มีท่อปั๊มน้ำเข้าสู่ภายในเครื่องและสร้างถังปั่นแห้ง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
 • มีถังซักและถังปั่นแห้ง
 • การต่อที่ปั๊มน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
 • ใช้ไฟฟ้าขับกลไกหรือมอเตอร์
 • ใช้คนควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้า
 • เครื่องซํกผ้ามีขนาดใหญ่เนื่องจากมี 2 ถึง
 7.เครื่องซักผ้าแบบถังเดียว
 • มีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติในการซัก - ปั่นแห้งในถังเดียว
 • ถังซักผ้าและถังปั่นแห้งอยู่ภายในถังเดียวกัน
 • มีระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ
 • ปริมาณความจุผ้าในถังน้อย

อ้างอิงจาก : คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

เครื่องซักผ้าในอนาคตอาจจะสามารถสั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนได้


2.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

   สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น เพื่อให้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการสามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเครื่องใช้หรือวิธีการสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่มนุษย์ค้นพบมากขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสังคมของมนุษย์อย่างชัดเจน 


ตารางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา

อ้างอิงจาก : คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

วิวัฒนาการอุปกรณ์ที่ใช้เขียน

สรุปท้ายบท

เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยหลายด้าน เช่น การแก้ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจสังคม การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุหน้าที่ใช้สอย ระบบกลไกการทำงาน การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ให้มากที่สุด การเรียนรู้สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นช่วยให้เราเข้าใจแนวทางการออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต


                  อ้างอิงจาก : คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.


Comments