คำถามท้ายบทที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

คำชี้แจ้ง : .ให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้

1.     แนวคิดเชิงนามธรรม คืออะไร
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………

2.   จากรูปด้านล่าง ให้นักเรียนคำนวณหาเส้นทางเดินกลับบ้านจากโรงเรียนในระยะทางที่สั้นที่สุด


……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
……………………......................................……………………………………………………………………………………………………………..........................…………………………………
Comments