คำถามท้ายบทที่ 3 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจง : พิจารณาแยกแยะองค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ และอธิบายความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบในระบบทางเทคโนโลยี 

ระบบทางเทคโนโลยีของ เครื่องปั่นน้ำผลไม้

ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบในระบบเทคโนโลยี (เริ่มตั้งแต่สิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบจนครบองค์ประกอบ)

 
อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.
Comments