คำถามท้ายหน่วยที่ 3

คำถามท้ายบทที่ 3

1.ข้อมูลมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ

2.ระบบสารสนเทศมีองค์ประกอบใดบ้าง

ตอบ

3.จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

ตอบ

4.การประมวลผลแบบกลุ่มต่างกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรงอย่างไร

ตอบ

5.จงยกตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มา 3 ตัวอย่าง

ตอบ

6.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ

7.จงยกตัวอย่างการประมวลผลมา 3 ตัวอย่าง

ตอบ

8.จงบอกลักษณะของสารสนเทศที่ดีมา 3 ข้อ

ตอบ

9.ระดับของสารสนเทศมีกี่ระดับ อะไรบ้าง

ตอบ

 

Comments