คำถามท้ายหน่วยที่ 3 ม.2

คำถามท้ายหน่วยที่ 3 เรื่อง

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

1. หลักการเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตชิง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

2. เพราะเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้หมายเลขไอพีมาเป็นดีเอ็นเอส

ตอบ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

3. รูปแบบของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แอดเดรสประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ตอบ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

4. เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลมีอะไรบ้าง จงอธิบาย

ตอบ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

5. จงบอกมารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนพึงปฏิบัติมาอย่างน้อย 5 ข้อ

ตอบ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Comments