คำถามท้ายบทที่ 1

คำถามท้ายบทที่ 1 เรื่อง เป็นเทคโนโลยีหรือไม่   
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยี โดยให้เหตุผลประกอบและบอกประโยชน์ของสิ่งนั้น

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

Comments