รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี     รหัสวิชา ว 22104     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2       เวลา 20 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต เลือกใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย

                            โครงสร้างรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ว 22104