หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาด้วย Scratch

สรุปท้ายบท
    การโปรแกรมด้วย Scratch มีคำสั่งสำหรับการทำงานต่าง ๆ รวมถึงการทำงานที่มีทางเลือกในการตัดสินใจ เราอาจใช้ตัวดำเนินการบูลีน ได้แก่ and or และ not ในนิพจน์เปรียบเทียบเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น        นอกจากนี้ Scratch มีคำสั่งที่ใช้สร้างโปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชัน โดยสามารถกำหนดให้มีการรับค่าพารามิเตอร์หนึ่งหรือหลายค่า เพื่อนำไปใช้ในฟังก์ชัน เมื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันจะต้องส่งค่าอาร์กิวเมนต์ไปให้ฟังก์ชันตามจำนวนและชนิดที่สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ฟังก์ชันทำงานได้อย่างถูกต้อง ในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน เราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันซ้ำกันได้หลายครั้ง เพื่อลดการเขียนชุดคำสั่งเดิมช้ำ ช่วยให้การสร้างโปรแกรมขนาดใหญ่ทำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

Comments