หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผนสร้างสรรค์ และนำเสนอ

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1.  การวางแผนการแก้ปัญหา
2. สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมือสร้างชิ้นงาน
3. การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
4. การนำเสนอ

จุดประสงค์ของบทเรียน
1. วางแผนการทำงานก่อนลงมือสร้างชิ้นงาน
2. เลือกอุปกรณ์เหมาะสมกับงานและใช้อย่างถูกวิธี
3. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน
4. นำเสนอผลการทำงานด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

3.1 การวางแผนการแก้ปัญหา

หลังจากที่ได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาหรือลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ต้องมีกรวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นชั้นตอน เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานรวมไปถึงลดความผิดพลาดในการทำงานด้วย การวางแผนจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานที่จะต้องปฏิบัติว่าประกอบด้วยงานย่อยอะไรบ้าง จากนั้นเขียนเป็นกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละงาน พร้อมกับระบุระยะเวลาและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ (หากไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ สามารถประมาณการหรือกำหนดเป็นช่วงเวลาของการทำงานได้)

การวางแผนการดำเนินงานสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ผังงานแสดงลำดับขั้นตอน ตารางการปฏิบัติงาน

    หลังจากที่กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานแล้ว จะนำมาจัดทำเป็นตารางดำเนินการที่ระบุเวลาชัดเจน

3.2 สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมือสร้างชิ้นงาน
    เมื่อได้วางแผนการดำเนินการแล้ว จากนั้นลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ หากเป็นงานที่ต้องลงมือสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับเหล็กไม้ พลาสติก หรืองานที่เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นสำคัญ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องกับลักษณะงานวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง และชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น

    การทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมแว่นตาผ้าปิดจมูก และถุงมือยาง เพื่อป้องกันสารเคมีสัมผัสกับร่างกายทั้งการสัมผัส สูดดม และป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา

    ในการเชื่อมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายอย่างมิดชิดด้วยเสื้อผ้าที่หนา ใส่ถุงมือ และหน้ากากป้องกันแสงที่เกิดจากการเชื่อมเหล็ก

รูป 3.3 ชุดปฏิบัติการสำหรับงานเชื่อมเหล็ก


ตารางสัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart)

Comments