หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1.  องค์ประกอบของการสื่อสาร
2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.  อินเทอร์เน็ต
4. บริการบนอินเทอร์เน็ต
5. คลาวด์คอมพิวติง

จุดประสงค์ของบทเรียน
1. รู้และใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
2. เลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องได้

5.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร

    องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้แก่ ผู้ส่ง ผู้รับ ข้อมูลข่าวสาร ตัวกลาง และข้อตกลงร่วมกัน (protocol) ในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น การพูดคุยสื่อสารกันระหว่างนักเรียนและครูในชีวิตประจำวัน ผู้ส่งคือครูผู้รับคือนักเรียน ข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่ครูพูด ตัวกลางคืออากาศ กระดานดำ หรือไวต์บอร์ด สำหรับข้อตกลงร่วมกันคือภาษาที่ใช้ ดังรูปการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน 

ภาพการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

5.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

       

เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันผ่านตัวกลางในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (resource sharing) เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความสะดวก เพราะสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลร่วมกันได้แม้ว่าจะทำงานอยู่ต่างสถานที่กัน

Comments