รายวิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม) ม.2

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว20203   รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาการแก้ปัญหาด้วย Scratch การสร้างเกมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสุม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน

            นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

ตัวชี้วัด

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว.4.2 ม.2/1   ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว.4.2 ม.2/2   ออกกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว.4.2 ม.2/3   อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

ว.4.2 ม.2/4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด


การกำหนดโครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา ว20203  รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563  จำนวน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค =   80 : 20

                   

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

1. การแก้ปัญหาด้วย Scratch

ว.4.2 ม.2/1   ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

8

20

2.หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ว.4.2 ม.2/2   ออกกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

 

4

10

3.เทคโนโลยีการสื่อสาร

ว.4.2 ม.2/3   อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

 

4

10

4.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

ว.4.2 ม.2/4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

 

4

20

รวม

20

60

ประเมินผลสอบกลางภาค

20

ประเมินผลสอบปลายภาค

20

รวมทั้งหมด

100                   ลงชื่อ……………………………………..……ผู้สอน

                        (นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ)     

 


Comments