รายวิชา เทคโนโลยีการคำนวณ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา

วิชา วิทยาการคำนวณ    รหัสวิชา ง 20202     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ภาคเรียนที่ 2     เวลา 20 ชั่วโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------

            ศึกษาการแก้ปัญหาด้วย Scratch การสร้างเกมอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสุม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน

            นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล        โครงสร้างรายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ง 20202  และการเก็บคะแนน ม.2/1-2/7Comments