รวมรูปภาพ

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ (ว21104) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2561

  
   
   

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22101) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2561

   
   
   

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง21102) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2560

   
   
   

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22101) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2560

   
   
   
   

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง21102) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2559
  
   

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22101) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559
 
 

 

Comments