วิชา เทคโนโลยีการออกแบบ ม.1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว21104                วิชา เทคโนโลยีการออกแบบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 เวลา 20  ชั่วโมง              จำนวน 0.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย


 โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว21104)  วิชา เทคโนโลยีออกแบบ
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5   หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  2
Comments