วิชา วิทยาการคำนวณ ม.1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง20201                       วิชา วิทยาการคำนวณ            กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                เวลา 20  ชั่วโมง               จำนวน 0.5  หน่วยกิต                 ภาคเรียนที่ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  ศึกษาและฝกทักษะในการแกปญหาโดยใชขั้นตอนการแกปญหาอยางงาย การแสดงขั้นตอนการแกปัญหาโดยการเขียน บอกเลา   วาดภาพ หรือใชสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ การใชงานอุปกรณเทคโนโลยีเบื้องตน การใชงานซอฟตแวรเบื้องตน การสราง จัดเก็บ และเรียกใชไฟลตามวัตถุประสงค การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย ขอปฏิบัติในการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม


โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง20201)  วิชา วิทยาการคำนวณ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง     จำนวน 0.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนที่  2

 


Comments