รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 2


1. วิชา เทคโนโลยีการออกแบบ (ว 22104) ชั้น ม.2/1 – 2/7
       ::> คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ
       ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาแก้ปัญหากันเถอะ
       ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบกันก่อน
       ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผนสร้างสรรค์ และนำเสนอ
  ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต


2. วิชา วิทยาการคำนวณ (ง 22102 และ ง 20204) ชั้น ม.2/1 – 2/7
      ::> คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา วิทยาการคำนวณ
      ::> เรียนรู้โปรแกรม Scratch
      ::> เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ( Python )
   ::> หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

       

     


    
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser