รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 2


1. วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี (ว 22104) ชั้น ม.2/1 – 2/9

::>สอบแก้กลางภาค 2/2563

::>ผังงานการปฏิบัติงาน

คลิกดาวน์โหลด-->ใบกิจกรรมที่ 1.4 เรื่อง แนวทางแก้ปัญหาขยะภายในโรงเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

       ::> คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี
       ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาแก้ปัญหากันเถอะ

       ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบกันก่อน
       ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วางแผนสร้างสรรค์ และนำเสนอ
  ::> หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต


2. วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี (ว 23104) ชั้น ม.3/1 – 3/7

::>สอบแก้กลางภาค 2/2563

::>ความสัมพันธ์รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับศาสตร์อื่นๆ

คลิกดาวน์โหลด-->ใบกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง ความสัมพันธ์รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับศาสตร์อื่น

คำชี้แจง ทำลงในสมุดเขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ตรงมุมบนขวาของสมุด ส่งคาบหน้า

      ::> คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3       

     


    
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser