เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                       ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ง 21101                                                                     เวลา  40  ชั่วโมง/ปี

           ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน  ความแม่นยำ  และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน 

ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสร้างรายได้  จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ   รักการทำงาน   และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

โดยใช้กระบวนการการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ตัวชี้วัด

ง 3.1    ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3

รวม  3  ตัวชี้วัด

                               โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (21101)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

ง 3.1  ม.1/1

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใช้ในการทำงาน การสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง               มีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม

 

8

10

2

การทำงานของคอมพิวเตอร์

 

ง 3.1  ม.1/1

การทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการทำงานของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานต่างๆ มากขึ้น

 

10

20

สอบกลางภาค

1

20

3

การจัดการสารสนเทศ

ง 3.1  ม.1/3

การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

10

10

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.1  ม.1/2

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น  แต่ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก  หากผู้ใช้ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณ

 

10

10

สอบปลายภาค

1

20

คุณธรรม จริยธรรม

 

10

รวม

40

100

 

              1.         คะแนนรายผลการเรียนรู้ก่อนกลางภาค                   =              30          คะแนน

2.         คะแนนกลางภาค                                                      =              20          คะแนน

3.         คะแนนผลการเรียนรู้หลังการภาค                            =              30          คะแนน

4.         คะแนนปลายภาค                                                      =              20          คะแนน

รวม         100          คะแนน