แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ม.1

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจง : แบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด 10 ข้อ ให้จดลงในสมุดทุกข้อ เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐาน

1.    ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากแนวความคิดข้อใด

     ก.  บัตรเจาะรู                        ข.  การคำนวณตัวเลข

     ค.  การหมุนของฟันเฟือง                ง.   การเดินของนาฬิกา  

 2.   คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก คือข้อใด

     ก.  UNIVAC                           ข.  ENIAC

     ค.  MARK I                           ง.  ABC

 3.   คอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด

     ก.  เครื่องไฟฟ้า                        ข.  เครื่องกลไก

     ค.  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ          ง.  เครื่องวิเคราะห์

 4.   เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ข้อใด

     ก.  การธนาคาร                        ข.  การศึกษา

     ค.  ธุรกิจออนไลน์                      ง.  การสื่อสาร

 5.   เคาน์เตอร์เซอวิส  เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ข้อใด

     ก.  การสื่อสาร                          ข. งานธุรกิจ

     ค.  งานราชการ                        ง.  การเลือกซื้อสินค้า

6.   การจองตั๋วเครื่องบินผ่านอินเตอร์เน็ต  เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ข้อใด

     ก.  งานการโรงแรม                    ข.    งานธุรกิจ

     ค.  งานคมนาคม                       ง.     งานโฆษณา

 

7.   ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม  

     ก.   ใช้ในการประกาศผลสอบของนักเรียน

     ข.   ใช้ในการออกแบบภายในอาคาร

     ค.   ใช้ในการควบคุมตู้ เอทีเอ็ม

     ง.   ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์

 

8.   ข้อใดคือบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม 

     ก.   ใช้ในการประกาศผลสอบของนักเรียน

     ข.   ใช้ในการออกแบบภายในอาคาร

     ค.   ใช้ในการควบคุมตู้ เอทีเอ็ม

     ง.   ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์

 

9.   การเรียนการสอนแบบ e-learning  มีลักษณะอย่างไร

     ก.   การเรียนการสอนแบบทางไกล

     ข.   การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม

     ค.   การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

     ง.   การเรียนการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

10.  ข้อใดเป็นข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

     ก.   ระยะทางในการสื่อสารระหว่างกัน

     ข.   ระยะเวลาในการสื่อสารระหว่างกัน

     ค.   ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารระหว่างกัน

     ง.   ขาดการเชื่อมโยงของระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกัน

Comments