แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 ม.1

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

1.       อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล

          ก.    แป้นพิมพ์   ซีพียู                             ข.    เมาส์           แฟลชไดร์ฟ

          ค.    สแกนเนอร์  ไมโครโฟน               ง.    แผ่นซีดี    จอภาพ

2.       อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง

          ก.    แฟลชไดร์ฟ     แรม                          ข.           ฮาร์ดดิสก์   แผ่นซีดี

          ค.    ซีพียู  จอภาพ                                    ง.            เครื่องพิมพ์    ลำโพง

3.       อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์

          ก.    หน่วยรับข้อมูล                              ข.           หน่วยความจำหลัก

          ค.   หน่วยประมวลผลกลาง                  ง.    หน่วยแสดงผล

4.       ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหาย

จากอุปกรณ์ใด

          ก.    แรม                                                    ข.           ฮาร์ดดิสก์  

          ค.    เครื่องพิมพ์                                         ง.            สแกนเนอร์

5.       ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูล      คือข้อใด

          ก.    กล้องดิจิตอล - ลำโพง                      ข.    เมาส์- จอภาพ

          ค.    สแกนเนอร์- จอภาพ                         ง.            ไมโครโฟน - ลำโพง

6.       จอภาพชนิดใด ที่เหมาะสำหรับใช้ชมภาพยนตร์และกีฬา

          ก.    จอพลาสมา                                       ข.    จอแอลซีดี      

          ค.    จอทีเอฟที                                         ง.    จอซีอาร์ที

7.       เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดในขณะทำงาน

          ก.    หน่วยความจำสำรอง                        ข.    แฟลชไดร์ฟ  

          ค.    หน่วยความจำแรม                            ง.            ฮาร์ดดิสก์

8.       สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด

          ก.    ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายและทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

          ข.    ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล

          ค.    ใช้หลักการส่องแสงไปยังข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า

          ง.    ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสารโดยใช้แสงเลเซอร์สร้างประจุไฟฟ้าบวก

9.       ถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง ควรเลือกใช้จอภาพชนิดใด

          ก.    จอทีเอฟที                                                ข.    จอแอลซีดี    

          ค.    จอพลาสมา                                             ง.    จอซีอาร์ที

10.     ออปติคัลดิสก์ ที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่สามารถบันทึกเพิ่มได้คือข้อใด

ก.     ซีดีอาร์ดับบลิว                                        ข.    ดีวีดี     

          ค.   ซีดีอาร์                                                     ง.      ซีดีรอม

Comments