หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

1.ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์       

1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์

              คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ในการคำนวณได้อัตโนมัติตามคำสั่ง โดยสามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล (Input) แล้วนำข้อมูลและคำสั่งนั้นไปประมวลผล (Process)ด้วยหน่วยประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการซึ่งอาจเป็นตัวเลข รูปภาพ ข้อความเสียง เป็นต้น และแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล (Output)ตลอดจนสามารถบันทึกรายการต่างๆโดยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรอง เพื่อเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้


1.2 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์

หน่วยงานราชการและเอกชนนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ เช่น การพิมพ์เอกสาร  รายงานหนังสือ  การ์ดอวยพร  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น การออกแบบอาคาร  การสร้างภาพกราฟิก  การตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์  การเล่นเกม  การดูภาพยนตร์  การฟังเพลง  การท่องโลกอินเตอร์เน็ต  การสนทนาออนไลน์  การสร้างบล็อกหรือเว็บไซต์ส่วนตัว  การสร้างงานแอนนิเมชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) การสื่อสาร (communication) เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การพูดคุยและส่งข้อความทางอินเทอร์เน็ต       โซเซียลเน็ตเวิร์ก (facebook)และไลน์ (Line)เป็นต้น

    
 
 
 

2)การเลือกซื้อสินค้า (shopping) การเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า    ไซเบอร์มอลล์ (cybermall)เพื่อเลือกชมสินค้าผ่านระบบการบริการทางอินเทอร์เน็ตทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้

 
 
 

3) การสืบค้นข้อมูล (searching)การสืบค้นข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีโปรแกรมในการค้นหาเว็บไซต์ที่เรียกว่า Search Engineเช่น www.google.co.th, www.bing.com เป็นต้น เพื่อค้นหาบทความ เอกสาร ข่าว รูปภาพ ตามความสนใจ

 
 
 

4)ด้านความบันเทิง (entertainment) สามารถอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 
 

5)ด้านการศึกษา (education) เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อพิมพ์รายงาน นำเสนองาน ทำสื่อการเรียนการสอน ทำงานหรือทำการบ้านส่งอาจารย์ รวมถึงการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

  

2.บทบาทของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีส่วนสำคัญในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

2.1 ด้านงานราชการ (government)

              เช่น กรมสรรพากร มีการวางระบบเว็บไซต์ สำหรับให้บริการคำนวณภาษี ที่ว่าการอำเภอใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ เป็นต้น

  
                        

                 2.2 ด้านงานธุรกิจ (business)

                 คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้งานด้านธุรกิจ เช่น การทำรายงาน การนำเสนองาน การซื้อและขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต              (e-commerce) การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) และการทำธุรกรรมต่างๆโดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ (m-Banking)

  

                  2.3 ด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunication)

                        งานคมนาคม เช่น การควบคุมสัญญาณไฟจราจร การจองตั๋วรถไฟ การจองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

   

2.4 ด้านงานการศึกษา (education)

เช่น การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)ซึ่งสื่อนี้จะแสดงในรูปแบบของภาพ เสียง ตัวอักษร และเทคนิคต่างๆ และยังมีการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต คือ บทเรียนออนไลน์

(e-learning)

  

2.5 ด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์(science and medical)

ด้านวิทยาศาสตร์นำมาช่วยเรื่อง การศึกษา ค้นคว้า ทำการทดลอง การพยากรณ์อากาศ เป็นต้น

ด้านการแพทย์นำมาช่วยในการพัฒนาเครื่องมือทางด้านการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น

 

2.6 ด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (engineering and architecture)

    ช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ หรือจำลองโครงสร้างของงานต่างๆ เช่น การออกแบบอาคาร การสร้างเขื่อน เป็นต้น

  

2.7 งานอื่นๆ เช่น งานละคร งานโฆษณา  การประชุมทางไกล เป็นต้น

3.ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

              สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ช่วยสร้างงาน เช่น เอกสาร รายงาน รูปภาพ แบบจำลองโครงสร้าง

2. ช่วยสร้างความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เป็นต้น

3. ช่วยติดต่อสื่อสาร ช่วยส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลา

4.ช่วยสืบค้นข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี สำหรับค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ทำให้ได้รับข้อมูลตามต้องการ

5.ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมและประเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการทำงานประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบ


Comments