คอมพิวเตอร์ ม.2

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา คอมพิวเตอร์        รหัสวิชา ง20203                                                                                      เวลา  20  ชั่วโมง/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                                                                         ภาคเรียนที่ 1

              ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและประสิทธิภาพของงานที่จะได้รับ

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล    การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1      ม.2/1     ม.2./2    ม.2/3     ม.2/4

รวม  4  ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา ง20203 รายวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   จำนวน 20 ชั่วโมง
                                                                สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค  =   80 : 20                                                                  

หน่วยการเรียนรู้ที่

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

3.1 ม.2/4                ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

10

10

การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน เรื่อง โรงเรียนของฉัน

       หน่วยการเรียนรู้ที่ 2               

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1        ม.2/1           อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

12

20

การสรุปความรู้เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft  PowerPoint

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

3.1        ม.2/3            ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

10

20

การสร้างเว็บไซต์ด้วยGoogle Site

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หลักการและวิธีการแก้ปัญหา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1        ม.2/2           อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

10

การนำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

40

 60

 

สอบวัดผลกลางภาค

 

20

สอบวัดผลปลายภาค

 

20

รวม

 

100


(นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ) 

                                                                                                                                                                                                                           ครูผู้สอน