รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1


1.รายวิชา วิทยาการคำนวณ  รหัสวิชา  ว21103  (ม.1/1 GIP)
  2.รายวิชา วิทยาการคำนวณ(พื้นฐาน)   รหัสวิชา  ว22103 (ม.2/1 -2/9)
  3.รายวิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม)   รหัสวิชา  ว20203 (ม.2/1 -2/9)
  4.รายวิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม)   รหัสวิชา  ว20205 (ม.3/7)
       
  5.รายวิชา คอมพิวเตอร์    หน้าเว็บย่อย (39): ดูทั้งหมด
   Comments