รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1

1.รายวิชา เทคโนโลยีการคำนวณ   รหัสวิชา  ง20201  (ม.1/2-1/9)
2.รายวิชา การงานอาชีพฯ (การคำนวณ)  รหัสวิชา  ง21101  (ม.1/1 GIP)
3.รายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รหัสวิชา  ง20211  (ม.1/9)
4.รายวิชา คอมพิวเตอร์   รหัสวิชา  ง20203  (ม.2/2-2/7)
5.รายวิชา การงานอาชีพฯ (วิทยาการคำนวณ)   รหัสวิชา  ง22101 (ม.2/1 GIP)
6.รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  รหัสวิชา  ว22103 (ม.2/1 GIP)

หน้าเว็บย่อย (35): ดูทั้งหมด
Comments