แบบทดสอบ e-book ความรู้เบื้องต้น

ตอนที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนจดแบบทดสอบลงในสมุดแล้วเลือกกากบาทหรือวงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 2 คำชี้แจง : ให้นักเรียนจดคำถามตอนที่ 2 ลงในสมุดแล้วตอบคำถาม


Comments