แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต

คำชี้แจง : ให้นักเรียนจดแบบทดสอบลงในสมุดแล้วเลือกกากบาทหรือวงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี

   ก. การสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

   ข. นำทฤษฎีมาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดความแม่นยำ ในการทำนาย

   ค. นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์

    ง.  ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาและผลิตสินค้าใหม่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี

    ก. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตมนุษย์

    ข. ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

    ค. ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

    ง.  ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

    ก. การตอบสนองความต้องการของมนุษย์

    ข. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

    ค. การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

    ง.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

4. “การใช้เปลือกของกุ้งล็อบสเตอร์มาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายง่าย” ส่งผลกระทบด้านใดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

    ก. ด้านสังคมและมนุษย์        ข. ด้านเศรษฐกิจ

    ค. ด้านสิ่งแวดล้อม              ง. ด้านกฎหมาย

5. สมาร์ทโฟน เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในข้อใด

    ก. การตอบสนองความต้องการของมนุษย์

    ข. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

    ค. การแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในสังคม

    ง.  การผลิตสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

6. ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในข้อใด

    ก. การตอบสนองความต้องการของมนุษย์

    ข. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ

    ค. การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

    ง.  การผลิตสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

7. “อินเทอร์เน็ต” ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมของคนทั่วโลก จึงกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบด้านใดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

    ก. ด้านสังคมและมนุษย์

    ข. ด้านเศรษฐกิจ

    ค. ด้านสิ่งแวดล้อม

    ง.  ด้านกฎหมาย

8. “การโอนเงินผ่านมือถือ” ส่งผลกระทบด้านใดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

    ก. ด้านสังคมและมนุษย์

    ข. ด้านเศรษฐกิจ

    ค. ด้านสิ่งแวดล้อม

    ง. ด้านกฎหมาย

9. ความรู้เรื่องฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ไปมาระหว่างเมฆกับเมฆหรือระหว่างเมฆกับพื้นโลกเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านใด

    ก. วิทยาศาสตร์

    ข. คณิตศาสตร์

    ค. สังคมศาสตร์

    ง.  เศรษฐศาสตร์

10.   เพราะเหตุใดเราจึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นก่อนลงมือสร้างเทคโนโลยี

     ก. เพราะจะได้สร้างเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำที่สุด

     ข. เพราะเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมีความสามารถดีที่สุด

     ค. เพราะเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้น

     ง.  เพราะเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์

 Comments