แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

คำชี้แจง : ให้นักเรียนจดแบบทดสอบลงในสมุดแล้วเลือกกากบาทหรือวงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดจัดอยู่ในวัสดุประเภทโลหะ

     ก. ไม้                

    ข. ยาง

    ค. เหล็ก            

    ง.  พลาสติก

2. ข้อใดจัดอยู่ในวัสดุประเภทอโลหะ

    ก. แก้ว              

    ข. เงิน

    ค. ดีบุก             

    ง.  อลูมิเนียม

3. วัสดุในข้อใดที่มีสมบัติเด่นเรื่องความแข็ง และสามารถแกะสลักลวดลายได้

    ก. ไม้                

    ข. ยาง

    ค. ทองแดง         

    ง.  เซรามิก

4. ข้อใดจัดเป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง

    ก. รอก              

    ข. ไม้บรรทัด

    ค. คัตเตอร์         

    ง. ปืนกาว

5. ข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเจาะรูประเภทไม้

    ก. กรรไกร         

    ข. ไขควง

    ค. สว่านไฟฟ้า      

    ง.  สกรู

6. เสียงเกิดจากอะไร

    ก. การถ่ายเทพลังงาน

    ข. การสั่นของแหล่งกำเนิด

    ค. การเคลื่อนที่ของอากาศ

    ง.  การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

7. อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงในข้อใดช่วยทำให้เสียงดังขึ้น

    ก. หูฟัง              ข. ลำโพง

    ค. บัซเซอร์          ง. ไมโครโฟน

8. อุปกรณ์ใดที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง

    ก. หลอดไฟฟ้า     

    ข. พัดลม

    ค. เตารีด           

    ง.  หม้อหุงข้าว

9. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้า

    ก. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

    ข. ตัวนำไฟฟ้า

    ค. อุปกรณ์ไฟฟ้า

    ง.  เสาไฟฟ้า

10. การต่อหลอดไฟฟ้าในอาคารควรเลือกต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด

    ก. วงจรปิด

    ข. วงจรเปิด

    ค. วงจรขนาน

    ง.  วงจรอนุกรม

 


Comments