แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

คำชี้แจง : ให้นักเรียนจดแบบทดสอบลงในสมุดแล้วเลือกกากบาทหรือวงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

Comments