หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้น E-book

1.  ความหมายของ E-book
         E-book เป็นชื่อที่เรียกกันจนชินของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   โดยย่อมาจากคำว่า  Electronic Book
หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง  
2. ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
     แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้
     1) E-book แบบหนังสือตำรา (Textbooks) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีการแปลงข้อมูลจากตัวเล่มหนังสือเป็นสัญญาณดิจิทัล
     2) E-book แบบหนังสือเสียง (Talking Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีเสียงอ่านเมื่อเปิดหนังสือ   เหมาะสำหรับหนังสือเด็กเริ่มเรียน หรือหนังสือฝึกออกเสียง หรือฝึกพูด
     3) E-book แบบหนังสือภาพนิ่งหรืออัลบั้มภาพ (StaticPicture Books) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพนิ่งหรืออัลบั้มภาพเป็นหลัก เสริมด้วยการนำศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ
     4) E-book แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving PictureBooks) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพวีดิทัศน์ (Video Clips) หรือภาพยนตร์สั้น ๆ (Films Clips) ผนวกกับข้อมูลสนเทศที่อยู่ในรูปตัวหนังสือ (Text Information)
     5) E-book แบบสื่อประสม (Multimedia) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบสื่อผสมระหว่างสื่อภาพ (Visual Media)ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media) 
     6) E-book แบบหนังสือสื่อหลากหลาย (Polymediabooks) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม แต่มีความหลากหลายในด้านความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภายในเล่มที่บันทึก
     7) E-book แบบหนังสือเชื่อมโยง (Hypermedia Books) เป็นหนังสือที่มีคุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในเล่ม (Internal Information Linking) ซึ่งผู้อ่านสามารถคลิกเพื่อเชื่อมไปสู่เนื้อหาสาระที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายใน 
     8) E-book แบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent ElectronicBooks) เป็นหนังสือประสม แต่มีการใช้โปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านเสมือนหนังสือมีสติปัญญา (อัจฉริยะ) ในการไตร่ตรอง หรือคาดคะเนในการโต้ตอบ หรือมีปฏิกิริยากับผู้อ่าน
     9) E-book แบบสื่อหนังสือทางไกล (Telemedia ElectronicBooks) เน้นการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย (Online Information Sources) ทั้งที่เป็นเครือข่ายเปิดและเครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย 
    10) E-book แบบหนังสือไซเบอร์เสปซ (Cyberspace Books) สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก สามารถนำเสนอข้อมูลในระบบสื่อที่หลากหลาย และสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้หลากหลายด้วย
3. โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
       ประกอบด้วย 
       1) ปกหน้า (Front Cover) 
      2) คำนำ(Introduction) 
      3) สารบัญ (Contents) 
      4) เนื้อหา (Pages Contents) 
      5) อ้างอิง(Reference) 
      6) ดัชนี (Index) 
      7) ปกหลัง (Back Cover) 
4. โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง
       โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายโปรแกรม ได้แก่
         1) โปรแกรมชุด Flip Album 
         2) โปรแกรม DeskTop Author 
         3) โปรแกรม Flip Flash Album 
      ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสาหรับอ่าน e-Book ด้วย มิฉะนั้นแล้วจะเปิดเอกสารเพื่ออ่านไม่ได้ ประกอบด้วย 
      - โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ Flip Viewer 
      - โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอ่านคือ DNL Reader 
      - โปรแกรมชุด Flip Flash Album จะมีแฟ้มนามสกุล .swf ต้องใช้โปรแกรม Flash Player

5. การติดตั้งโปรแกรม Flip Album
     ไฟล์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งโปรแกรมครั้งนี้คือ ไฟล์ fo-fap7.exe โดยมีขั้นตอนการลงโปรแกรมดังนี้
                                  fo-fap7.exe> next>I accept > next>install >Finish 
     โดยสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการติดตั้งโปรแกรม Flip Album Vista Pro ให้สมบูรณ์ คือ Activation Key 

Comments