หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักโปรแกรม Flip Album

1. ส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album Vista Pro
    เมื่อเราเปิดโปรแกรม Flip Album Vista Pro ขึ้นมาใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์จะปรากฏส่วนต่างๆ ดังนี้
        1.แถบรายการคำสั่ง หรือแถบเมนู (Menu Bar) เป็นแถบรายการในโปรแกรม Flip Album Vista Pro ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ และ ในแต่ละเมนูจะมีเมนูย่อย (Sub Menu)
        2.แถบเครื่องมือ (Tool Bar) เป็นแถบที่บรรจุเครื่องมือที่เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยๆเครื่องมือเหล่านี้จะมีอยู่ในแถบเมนูอยู่แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและคลิกใช้งานได้เร็วขึ้น
        3.Flip Book คือ หน้าหนังสือที่พลิกได้ เป็นส่วนที่บันทึกเนื้อหาของ e-Book เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับหน้าหนังสือ คือ สามารถพลิกไปยังหน้าต่างๆ ได้ และแสดงภาพเหมือนกับการเปิดพลิกหนังสือจริง ดังนั้น จึงเรียกส่วนนี้ว่า “Flip Book” หรือส่วนหน้าหนังสือที่เปิดพลิกได้

2. แถบรายการคำสั่ง (Menu Bar) หรือแถบเมนู
    เมื่อเปิดโปรแกรมแต่ละโปรแกรมขึ้นมา สิ่งที่เหมือนกันคือ ส่วนที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดที่เรียกใช้ได้ในโปรแกรมนั้น ในชุดแบบฝึกปฏิบัตินี้จะเรียกว่า แถบเมนู เป็นแถบรายการคำสั่งที่อยู่ด้านบนซึ่งโปรแกรมทั่วๆ ไป จะต้องมีแถบเมนูนี้เพื่อสั่งการให้โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยเมนู จำนวน 12 กลุ่ม ดังภาพ

3. แถบเครื่องมือ(Tool Bar)
    แถบเครื่องมือ (Tool Bar) ที่ใช้งานจะปรากฏอยู่ด้านบนจอภาพใต้แถบเมนู(Menu Bar)เสมอเมื่อเข้าสู่โปรแกรม  โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ และเมื่อต้องการใช้งาน  สามารถคลิกใช้งานได้ทันทีที่ต้องการใช้งานกับเครื่องมือนั้นๆ


อ้างอิงจากเว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/krumilkcomroom/lesson/lesson1/swn-prakxb-khxng-porkaerm
Comments