หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักโปรแกรม Flip Album

1.ส่วนประกอบของโปรแกรม
จากภาพส่วนประกอบของโปรแกรมอธิบายได้ดังนี้  
       1.  ส่วนที่อยู่ในกรอบสีเขียว เรียกว่า  แถบหัวเรื่อง  (Title Bar) เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่
       2.  ส่วนที่อยู่ในกรอบสีแดง เรียกว่า แถบรายการคำสั่ง หรือแถบเมนู  (Menu  bars)  เป็นแถบรายการในโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ และในแต่ละคำสั่งจะมีคำสั่งย่อย (Sub Menu)
       3.  ส่วนทีอยู่ในกรอบสีเหลือง เรียกว่า แถบเครื่องมือ (Toolbars)  เป็นแถบที่บรรจุเครื่องมือที่ใช้บ่อย ๆ  เครื่องมือเหล่านี้จะมีอยู่ใน Menu Bar อยู่แล้ว  แต่เพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 

2.แถบรายการคำสั่ง

       แถบรายการคำสั่ง  (Manu  Bar)
      แถบรายการคำสั่ง หรือแถบเมนู (Menu  bars) เป็นแถบรายการในโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ และเมื่อเราคลิกในแต่ละคำสั่งจะมีคำสั่งย่อย (Sub Menu) ไว้ให้เราเลือกใช้งาน ดังนี้
     1)  แถบเมนู File  เมื่อคลิกที่แถบเมนูFile  จะมีคำสั่งย่อย (Sub Menu) ปรากฏดังภาพ
         
จากภาพที่ 2.2.1 คำสั่งย่อยของแถบเมนูFlie อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
New  bookสำหรับ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เล่มใหม่
Open bookสำหรับเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างไว้แล้ว
Saveสำหรับบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานอยู่
Save As...สำหรับบันทึกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานอยู่เป็นชื่อใหม่
Upload to webสำหรับUpload OPF  File  ขึ้นไปบน Web
Send as Email...สำหรับใช้ในการส่ง e-mail สำหรับ uploaded OPF file
Add Book to
www.fliplibrary.com...
สำหรับลงทะเบียน (register) uploaded OPF file เข้าใน web
site www.fliplibrary.com
Online Updateสำหรับการ update โปรแกรม  เมื่อมี version ใหม่
Printสำหรับ พิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส หน้าต่างๆ ที่เลือกไว้
Exitออกจากโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro

     2) แถบเมนูFolder  เมื่อคลิกที่แถบเมนู Folder จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) ปรากฏดังภาพที่ 2.2.2
      
    
จากภาพที่ 2.2.2 คำสั่งย่อยของแถบเมนูFolder อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
New Folderสำหรับการสร้างที่เก็บงานใหม่
Open Folderสำหรับการเปิดงานที่เก็บไว้แล้ว
Delete Folderสำหรับการลบงานที่สร้างไว้แล้ว
Copy Fromสำหรับการคัดลอกข้อมูลจากที่อื่น
Move Toสำหรับการเคลื่อนย้ายงานไปที่อื่น
Renameสำหรับการเปลี่ยนชื่อ
Deleteสำหรับการลบ

     3) แถบเมนูEdit   เมื่อคลิกที่แถบเมนู Edit  จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) ปรากฏดังภาพที่ 2.2.3
 
จากภาพที่2.23 คำสั่งย่อยของแถบเมนูEdit อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Select Objectsสำหรับเลือก object ที่กำหนด ซึ่งอยู่บน FlipBook page
Undoยกเลิก ผลการทำงานจากคำสั่งสุดท้าย
Redoทวนซ้ำการทำงานสุดท้าย
Cutตัด FlipBook page หรือ object ที่เลือกไว้ เป็นคำสั่งใช้คู่กับคำสั่ง Paste
ใน menu Edit ใช้ในการย้าย page หรือ object
Copyใช้ในการย้ายหรือทำสำเนา page หรือ object
Pasteแปะ FlipBook page หรือ object ที่เลือกไว้ เป็นคำสั่งใช้คู่กับคำสั่ง Copy
Paste Specialการวางวัตถุที่ทำการคัดลอกมาจากที่อื่น
Find…สำหรับค้นหาคำ หรือ วลีใน OPF file
Selectionสำหรับการเลือกวัตถุต่าง ๆ
Images Editสำหรับแก้ไขภาพที่ในหน้าของFlipBook
Rotateสำหรับกลับภาพ (Rotate) ที่ในหน้าของ FlipBook
Size Changeสำหรับเปลี่ยนขนาดภาพ ที่ในหน้าของ FlipBook
Insert Annotationการแทรกกรอบข้อความ แล้วเพิ่มข้อความ
Insert Multi-Media Objectสำหรับ ใส่ ภาพ เสียง หรือ video file บนหน้าของ FlipBook
Insert Clip Art…การแทรกภาพตัดปะ
Insert Pageสำหรับเพิ่มหน้าหนังสือ
Delete Pageสำหรับลบหน้าหนังสือ
Page Properties…

การกำหนดค่าคุณลักษณะของหนังสือ

Customize Contents…การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ข้อความ ขนาดตัวอักษร ในหน้าสารบัญ
Customize Index…การปรับเปลี่ยนรูปแบบ ข้อความ ขนาดตัวอักษร ในหน้าดัชนี

     4) แถบเมนูView  เมื่อคลิกที่แถบเมนู View  จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) ปรากฏดังภาพที่ 2.2.4
 
จากภาพที่2.2.4 คำสั่งย่อยของแถบเมนู view อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Zoomการมองแบบขยาย
Informationการกำหนดรูปแบบหนังสือให้เป็นหน้าเดียวหรือสอง
Entire Bookการกำหนดรูปแบบหนังสือให้เป็นหน้าเดียวหรือสองหน้า
Left Pageการกำหนดรูปแบบให้เห็นเฉพาะด้านซ้าย
Right Pageการกำหนดรูปแบบให้เห็นเฉพาะด้านขวา
Thumbnail Sizeหมายถึงการกำหนดรูปในหน้า Overview
Sort Pagesการกำหนดการจัดเรียงหน้า
Show Gridการกำหนดให้แสดงตารางเพื่อช่วยในการวางตำแหน่งของ object บน หน้า
ของ FlipBook
Show Rulerการกำหนดให้แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบน และด้านซ้ายของหน้า FlipBook
Stopการหยุด
Refreshการแสดงผลค่าปัจจุบันของการทำงาน
Toolbarการกำหนดให้แสดงแถบเครื่องมือ
Window Frameการกำหนดให้แสดงแถบเมนูและแถบเครื่องมือ

     5) แถบเมนู FlipTo   เมื่อคลิกที่แถบเมนู  FlipTo  จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) ปรากฏดังภาพที่ 2.2.5
 
จากภาพที่2.2.5 คำสั่งย่อยของแถบเมนู FlipTo อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Overviewการเปิดไปที่หน้า Overview
Contentsการเปิดไปที่หน้าสารบัญ
First Pageการเปิดไปที่หน้าแรก
Indexการเปิดไปที่หน้าดัชนี
Front Coverการเปิดไปที่ปกหน้า
Back Coverการเปิดไปที่ปกหลัง
 Backการเปิดไปที่หน้าที่เรียกดูครั้งสุดท้าย
Forwardการเปิดไปที่หน้าถัดไป
Leftการเปิดไปที่หน้าซ้าย
Rightการเปิดไปที่หน้าขวา
Page no…การเปิดโดยระบุเลขหน้า
File Name…การเปิดตามชื่อที่ระบุ

     6) แถบเมนูBookmarks    เมื่อคลิกที่แถบเมนู  Bookmarks  จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) 
ปรากฏดังภาพที่ 2.2.6

 
จากภาพที่2.26 คำสั่งย่อยของแถบเมนู Bookmarks  อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Flip to Bookmarked Pageการเปิดไปหน้าที่คั่นไว้
Addการเพิ่มที่คั่นหนังสือ
Removeการลบที่คั่นหนังสือ
Define Bookmark Styleการกำหนดรูปแบบที่คั่นหนังสือ
Auto Sizeการกำหนดรูปแบบหนังสือให้มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
Clear All Bookmarksการยกเลิกที่คั่นหนังสือออกทั้งหมด

     7) แถบเมนู Markers  เมื่อคลิกที่แถบเมนู Markers    จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) 
ปรากฏดังภาพที่ 2.2.7

 
จากภาพที่ 2.27 คำสั่งย่อยของแถบเมนู Markers  อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Flip to Marked Pageสำหรับ พลิกไปยังหน้าที่ได้ mark เลือกไว้
Addสำหรับ ใส่ marker เข้าไปในหน้าที่เลือก
Removeสำหรับลบ marker ออกจากหน้าที่เลือกไว้
Define Marker Styleสำหรับเลือกรูปแบบของ marker
Clear All Markersสำหรับลบ marker ออกทุกตัว

     8) แถบเมนูFavorites  เมื่อคลิกที่แถบเมนู Favorites  จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) 
ปรากฏดังภาพที่ 2.2.8

   
 จากภาพที่ 2.28 คำสั่งย่อยของแถบเมนู Favorites   อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Add to Favorites…การเพิ่มชื่อหนังสือที่ต้องการเก็บไว้
Organize Favorites…การจัดการในส่วน Favorites
www.fliplibrary.comแสดง home หรือ search page ที่ได้กำหนดไว้ของ
site www.fliplibrary.com เพื่อให้เป็น FlipBook
ต้องเชื่อมต่อ internet ก่อนถึงจะใช้ menu option
Favorites นี้ได้

     9) แถบเมนู  Tool   เมื่อคลิกที่แถบเมนู Tool   จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) 
ปรากฏดังภาพที่ 2.2.9

    
จากภาพที่ 2.2.9 คำสั่งย่อยของแถบเมนู  Tool   อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Flipping Control….สำหรับการควบคุมการเปิดพลิกหน้าหนังสือ
Auto Flipการตั้งค่าให้โดยแสดงผลอัตโนมัติ
Slide Showการตั้งค่าให้แสดงผลแบบสไลด์
Create Themeการสร้างรูปแบบสำเร็จรูปใหม่

     10) แถบเมนู  CD Marker  เมื่อคลิกที่แถบเมนู CD Marker     จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) 
ปรากฏดังภาพที่ 2.2.10

   
 จากภาพที่ 2.2.10 คำสั่งย่อยของแถบเมนู  CD Marker    อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Create Album CDการนำหนังสือที่สร้างแล้วลงแผ่นซีดี
Export Album for TV Viewing

การนำหนังสือที่สร้างแล้วไปสร้างลงแผ่นซีดี สามารถเปิดดูได้จากโทรทัศน์ผ่านเครื่องเล่นวีซีดี


     11) แถบเมนู  Options   เมื่อคลิกที่แถบเมนู Options  จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) 
ปรากฏดังภาพที่ 2.2.11

 
    จากภาพที่ 2.2.11 คำสั่งย่อยของแถบเมนู Options  อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Book Binderการเลือกรูปแบบใส่ห่วงหนังสือ
Enable Background Musicการกำหนดเพลงประกอบ
Set Flipping Speedการตั้งค่าการเปิดพลิกหนังสือ
Set Auto Flipping…การตั้งค่าการแสดงผลอัตโนมัติ
Set Slide Show…การตั้งค่าแบบสไลด์
Set Themeการตั้งค่ารูปแบบสำเร็จรูป
Set Book Optionsการตั้งค่าการกำหนดรูปแบบหนังสือ
Set Preferencesการตั้งค่าการแสดงผล
Refresh Thumbnailsการเรียกดูภาพปัจจุบันจาก Overview
Clear Historyการลบรายการที่เรียกใช้ในแถบเมนู

     12) แถบเมนู  Help  เมื่อคลิกที่แถบเมนู Help  จะมีคำสั่งย่อย(Sub Menu) 
ปรากฏดังภาพที่ 2.2.12

 
  จากภาพที่ 2.2.12 คำสั่งย่อยของแถบเมนู Help  อธิบายได้ดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
Contentsหัวข้อคู่มือการใช้งานโปรแกรม
Order onlineการสั่งซื้อโปรแกรมแบบออนไลน์
Registrationการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
More Informationการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอินเทอร์เน็ต
User Forumการร่วมแสดงความเห็นผ่านทางอินเทอร์เน็ต
Aboutรายละเอียดของโปรแกรม


3.แถบเครื่องมือ

2.3  แถบรายการเครื่องมือ  (Tool  Bar)
    แถบเครื่องมือ (Tool Bar) เป็นแถบบรรจุสัญรูป(Icon) เครื่องมือ ที่เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ เครื่องมือเหล่านี้จะมีอยู่
ใน Menu Bar อยู่แล้ว   แต่การกำหนดให้โปรแกรมแสดงแถบเครื่องมือ    ก็เพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกใช้งาน
ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น   รายละเอียดของแถบเครื่องมือต่าง ๆ มีดังนี้ 

สัญรูป(Icon)ชื่อการใช้งาน
QuickStartสร้างหนังสือตามรูปแบบที่กำหนดให้
Create a New Bookสร้างหนังสือเล่มใหม่
Open a Bookเปิดไฟล์
Open a Folderเปิดโฟลเดอร์
Copy File Fromคัดลอกไฟล์จากที่อื่น
Copy Left Pageทำสำเนาหน้าซ้าย
Copy Right Pageทำสำเนาหน้าขวา
Insert Multimediaแทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
Insert Annotationแทรกหมายเหตุ
Add or Remove Bookmarkเพิ่มหรือลบที่คั่นหนังสือ
Add or Remove Page Markerเพิ่มหรือลบเครื่องหมายจุดวางหนังสือ
Flip to Overviewเปิดไปยังหน้าแสดงภาพทั้งหมด
Enable or Disable Background Musicกำหนดเสียงประกอบในเล่ม
Auto Flippingเปิดหน้าหนังสือแบบอัตโนมัติ
Slide Showแสดงหน้าหนังสือแบบเต็มหน้าจอ
Send as e-mailส่งงานรูปแบบ e-mail
Upload to Webส่งงานขึ้นเว็บไซต์
Select Objectsเลือกการทำงานของวัตถุ
How to Burn CDวิธีการสร้างในรูปแบบซีดีรอม

ความคิด
Comments