หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขั้นตอนการสร้าง e-book

1)  การตั้งค่าทั่วไป
         เมื่อเริ่มต้นสร้าง e-Book การตั้งค่าทั่วไปเป็นการกำหนดให้ e-Book แสดงผลตามที่ต้องการ
โดยโปรแกรมจะตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานแล้ว   หากผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการ โดยคลิกที่เมนูหลัก Options และเลือกรายการ Set Preferences  ดังภาพที่ 2.4.1
                  
             
       จากนั้นจะปรากฎกล่องโต้ตอบให้เราเลือกการตั้งค่า ดังภาพที่ 2.4.2  ซึ่งจะมีแถบรายการให้เลือก 4รายการ
ดังนี้
      1. General  การตั้งค่าที่ใช้อ้างอิงในโปรแกรม
      2. Grid and Ruler  การตั้งค่าตารางเส้นและไม้บรรทัด 
      3. Memory Management การจัดการหน่วยความจำ
      4. System  การตั้งค่าเวลาการเปิดพลิกหนังสือ 

2.เริ่มต้นสร้าง E-book

       ขั้นตอนในการเริ่มต้นสร้าง E-Book มีดังนี้ 
         1. การกำหนดเนื้อหา 
         2. การรวบรวมข้อมูล 
             ข้อมูลที่จะต้องรวบรวมและจัดเตรียมได้แก่ 
             2.1  เนื้อหา โดยการเตรียมเป็นไฟล์ข้อมูล (ในที่นี้ให้เตรียมเนื้อหาเป็นไฟล์ docx) 
             2.2  รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเนื้อหา เป็นไฟล์ jpg , gif bmp , png , tiff 
             2.3  ไฟล์วีดีโอที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเนื้อหา เป็นไฟล์ wav , avi , wmv , mpg สำหรับโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro ไม่สามารถแทรก ไฟล์วีดีโอประเภท mp4 , flv และ swf ได้ 
             2.4  เสียงดนตรี หรือ เสียงบรรยาย ไฟล์ประเภท mp3 , wma , wav , mid 
         3.  การวิเคราะห์เนื้อหา คือการนำเนื้อหาที่สืบค้นได้มาเรียบเรียงให้ได้ใจความและ กระทัดรัดยิ่งขึ้น 
         4.  การออกแบบ เป็นการกำหนดว่าใน E-book ที่จะจัดทำจะต้องครบถ้วนตามโครงสร้าง เริ่มจาก ปกหน้า หน้าคำนำ หน้าสารบัญ หน้าเนื้อหา หน้าอ้างอิง หน้าดัชนี และ ปกหลัง 
              ส่วนที่ต้องกำหนดและออกแบบเพิ่ม คือ หน้าที่บรรจุเนื้อหาโดยจะต้อง ออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ได้เตรียมไว้ เป็นการกำหนดว่าจะต้องใช้หน้าเนื้่อหากี่หน้า ในแต่ละหน้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นั่นเอง 

         5. ดำเนินการสร้าง E-book

              1) เรียกใช้โปรแกรม  โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมบน Desktop

           2) จากนั้นคลิกที่เมนู  File  แล้วเลือกคำสั่ง New book  ดังภาพที่ 3.1.2
 

            3) โปรแกรมจะเปิดหนังสือเล่มใหม่ให้เราสร้าง E-book  โดยหนังสือเล่มใหม่นี้จะมีโครงสร้างเพียง  4 ส่วนเท่านั้นได้แก่  ปกหน้า , สารบัญ (Contents) ,ดัชนี (Index) ,และปกหลัง ดังที่ปรากฎในภาพที่ 3.1.3


3.การเพิ่มข้อความ

วิธีที่ 1 คลิกที่เมนู Edit เลือกคำสั่งInsert Annotation จากนั้นเลือกว่าต้องการพิมพ์ข้อความที่หน้าซ้าย (Left Page)หรือหน้าขวา (Right Page) ดังภาพที่  3.2.1


 
วิธีที่ 2 เปิดหน้าที่ต้องการพิมพ์ข้อความแล้วคลิกที่สัญลักษณ์ รูปนี้         บนแถบเครื่องมือหลังจากนั้นให้คลิกลงบนหน้าที่ต้องการพิมพ์ข้อความ   ดังภาพที่ 3.2.2


วิธีที่ 3 คลิกขวาบริเวณหน้าที่ต้องการพิมพ์ข้อความแล้วเลือกคำสั่ง Annotate…   ดังภาพที่ 3.2.3
เมื่อเราเลือกวิธีเพิ่มข้อความด้วยวิธีใดก็ตาม   จะปรากฏกรอบข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความและปรับเปลี่ยนสี,รูปแบบ,ขนาด,ลักษณะตัวหนาตัวเอียง และตัวขีดเส้นใต้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ยังสามารถจัดรูปแบบข้อความให้ชิดซ้าย,กึ่งกลาง,ชิดขวา ชิดขอบ และใส่สัญลักษณ์หน้าข้อความได้    ดังภาพที่ 3.2.4
 

4.การแทรก Multi-media

    วิธีแทรกไฟล์ Multimedia
          1.  การแทรก  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  
               วิธีที่ 1  คลิกที่เมนูคำสั่ง Edit เลือกคำสั่ง Insert Multi-Media Object
               วิธีที่ 2  คลิกเลือกสัญลักษณ์       บนแถบเครื่องมือ
               วิธีที่ 3  คลิกขวาบนหน้าที่ต้องการแทรกแล้วเลือกคำสั่ง Insert Multi – Media Object…..

วีดีโอสาธิต การแทรกภาพ ภาพเคลื่อนไหว


         2.  การแทรกเสียงและวีดีโอ
               การนำเสียง และวีดีโอ มาแทรกใน E-book  เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือของเรา แตกต่างจากหนังสือจริงและทำให้หนังสือของเราน่าดูและเร้าความสนใจมากยิ่งขึ้น
               2.1 การแทรกเสียง
                     การนำเสียงมาใช้ในการสร้าง E-book มี 2 ประเภทคือ
                     2.1.1  การนำเสียงมาแทรกเป็นประกอบพื้นหลัง (Background Sound)
เสียงประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นเสียงเพลง  เสียงดนตรี โดยไฟล์เสียงที่สามารถนำมาเป็นเสียงประกอบพื้นหลังนั้นมีหลายรูปแบบเช่น Midi File (*.mid), Wave File (*.wav) และ MP3 File (*.mp3)ในการแทรกเสียงเป็นเสียงประกอบพื้นหลัง ทำได้ ดังนี้
                               1)  เลือกแถบเมนู Option
                               2)  Set Book Options
                               3)  จะปรากฏ Set Book Options Dialog ให้เลือกแถบรายการ Audio คลิกที่ช่อง Enable Audio แล้วคลิกปุ่ม Add เลือกไฟล์เสียง จะปรากฏรายชื่อไฟล์เสียงในรายการ Background Music List
                               4)  ถ้าต้องการยกเลิกเสียงประกอบให้เลือกรายชื่อเพลงใน Background Music List คลิกที่ปุ่ม Remove

                     2.1.2  การนำเสียงมาแทรกในหน้าหนังสือที่ต้องการ  เสียงประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นเสียงบรรยาย เสียงพูด เสียงเล่านิทาน หรือเสียงดนตรี และสามารถแทรกได้หลายเสียงตามความต้องการ  วิธีการนำมาแทรกเป็นวิธีเดียวกันกับการแทรกรูปภาพ ในกรณีที่บนหน้าหนังสือมีวัตถุอื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความ โปรแกรมจะถามว่าต้องการแทนที่หรือไม่ ให้ตอบ No จากนั้นปรากฏเครื่องหมายตัวโน๊ตดนตรีที่หน้าหนังสือ   วิธีฟังเสียงมี 2 วิธี ดังนี้ 
                               วิธีที่ 1 คลิกที่ไอคอนเครื่องมือ Select Objects จากสีชมพูเป็นสีฟ้าแล้วคลิกที่รูปโน๊ตดนตรี เสียงก็จะเล่นโดยอัตโนมัติ
                               วิธีที่ 2 ให้คลิกเมาส์ขวาที่รูปตัวโน๊ตจะปรากฏกรอบคำสั่ง ให้เลือก ให้เราเลือกคำสั่ง play Audio เสียงก็จะเล่นโดยอัตโนมัติ  หากต้องการหยุดเล่นให้คลิกที่รูปตัวโน๊ต

วีดีโอสาธิต การแทรกเสียง


             2.2  การแทรกวีดีโอ
                    วิธีแทรกวีดีโอ ใช้วิธีเดียวกันกับการแทรกรูปภาพ เพียงแค่เปิดโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์วีดีโอนั้นเลือกไฟล์ แล้วคลิกเม้าสซ้ายค้างไว้ ลากไฟล์วีดีโอนั้นมาบนหน้าหนังสือของเรา แต่จะต้องคำนึงถึงชนิดของไฟล์ ว่าจะเล่นในโปรแกรม Flip Album ได้หรือไม่ไฟล์ที่ใช้เป็นไฟล์ .wav .avi .wmv .mpg   
                    วิธีนำวีดีโอมาแทรก  ในหน้าหนังสือสามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้ตามที่ต้องการ เมื่อนำมาแทรกจะปรากฏเครื่องหมายเป็นรูปกล้อง
วีดีโอที่มุมล่างซ้าย เมื่อต้องการชมวีดีโอ ก็ทำได้ 2 วิธี คล้ายกับการเปิดเล่นเสียง ดังนี้
                             วิธีที่ 1  คลิกที่ไอคอนเครื่องมือSelect Objects จากสีชมพูเป็นสีฟ้า แล้วคลิกที่รูปกล้องวีดีโอวีดีโอก็จะเล่นโดยอัตโนมัติ
                             วิธีที่ 2 ให้คลิกเมาส์ขวาที่รูปกล้องวีดีโอ จะปรากฏกรอบคำสั่ง ให้เลือก ให้เราเลือกคำสั่ง play video วีดีโอก็จะเล่นโดยอัตโนมัติ หากต้องการหยุดเล่นให้คลิกที่วีดีโอ

วีดีโอสาธิตการแทรกไฟล์วีดีโอ


3.การเปลี่ยน Content และ Index

     3.1.เปลี่ยนสารบัญจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย   ทำได้ดังนี้
                 1) เปิดไปที่หน้า contents คลิกที่เมนู  Edit  เลือกคำสั่ง Customize Contents…ดังภาพ
 
                   2) จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ Style คลิกเลือก แถบTitle เพื่อกำหนดรูปแบบสารบัญ กดปุ่มModify…ดังภาพที่ 3.5.2
 
                    3) จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ Modify Style เพื่อเปลี่ยนสารบัญให้เป็นภาษาไทยโดยพิมพ์ คำว่า “สารบัญ” ที่ช่อง Text แทนคำว่า CONTENTS และเปลี่ยนแบบอักษรภาษาไทย จาก Arial เป็น Angsana New นอกจากนี้ สามารถกำหนดขนาด สี และรูปแบบของตัวอักษรได้ตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 3.5.3
 
     3.2 การเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ
             เราสามารถเปลี่ยนชื่อรายการหรือเนื้อหาในหน้าสารบัญได้ตามที่ต้องการ โดยการคลิกขวาที่รายการสารบัญ
ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกรายการ Rename และพิมพ์เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญเป็นภาษาไทยได้ตามต้องการ 
ขั้นตอนมีดังนี้             
                    1) เปิดไปที่หน้า contents คลิกที่เมนู  Edit  เลือกคำสั่ง Customize Contents…ดังภาพที่ 3.5.1
                    2)จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ Style คลิกเลือก แถบ Toc1 แล้วคลิกปุ่ม Modify..ดังภาพที่ 3.5.4
 
                    3) จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ Modify Style เปลี่ยนแบบอักษรภาษาไทย จาก Arial 
เป็น Angsana New กำหนดขนาด สี และรูปแบบของตัวอักษรได้ตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 3.5.5
 
                    4) มาที่หน้าสารบัญ   คลิกขวาที่รายการสารบัญที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกคำสั่ง Rename และพิมพ์เปลี่ยนชื่อรายการสารบัญเป็นภาษาไทยได้ตามต้องการ 
ภาพที่ 3.5.6 แสดงการเปลี่ยนชื่อรายการสารบัญ            
                    (หมายเหตุ ถ้ายังไม่ได้บันทึกข้อมูล(Save)จะยังไม่สามารถใช้คำสั่ง Rename ได้)
 
     3.3  การซ่อนรายการสารบัญ
                เนื่องจากทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนหน้ากระดาษ โปรแกรมจะทำการกำหนดสารบัญ มาให้โดยอัตโนมัติทุกหน้า  อาจมีบางหน้าที่เราไม่ต้องการให้แสดงเป็นรายการสารบัญ เช่น หน้ารูปภาพ หน้าเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากหน้าหัวข้อหลักหากไม่ต้องการแสดงในรายการสารบัญ ให้ใช้การซ่อนรายการสารบัญ โดยการคลิกขวาที่รายการสารบัญที่ไม่ต้องการแสดงให้เห็น จากนั้นคลิกเลือก Hide  ดังภาพที่ 3.5.7
 
     3.4  การยกเลิการซ่อนรายการสารบัญ
                 หากต้องการยกเลิกการซ่อน ทำได้โดยการคลิกขวาที่หน้าสารบัญ คลิกเลือก Unhide แล้วเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการยกเลิก ดังภาพที่ 3.5.8

 
   3.5 การจัดการหน้า Index
     Index  หมายถึง  ดัชนี   เป็นส่วนของการรวบรวมคำสาคัญของหนังสือเพื่อใช้ใน การสืบค้น โดยโปรแกรมจะทำดัชนีท้ายเล่มด้วยอักขระตัวแรกของชื่อไฟล์รูปภาพ หรือตามตัวอักษรของชื่อบท ซึ่งจะทำให้ค้นหาได้โดยง่าย
                    3.5.2.1.เปลี่ยนIndex จากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย   ทำได้ดังนี้

               1) เปิดไปที่หน้า contents คลิกที่เมนู  Edit  เลือกคำสั่ง Customize Index…ดังภาพที่ 3.5.9
     
2) จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ Style คลิกเลือก แถบTitle เพื่อกำหนดรูปแบบ กดปุ่มModify…ดังภาพที่ 3.5.10
 
                    3) จะปรากฏ กล่องโต้ตอบ Modify Style เพื่อเปลี่ยนINDEXให้เป็นภาษาไทย
โดยพิมพ์ คำว่า “ดัชนี” ที่ช่อง Text แทนคำว่า INDEXและเปลี่ยนแบบอักษรภาษาไทย จาก Arial เป็น Angsana New นอกจากนี้ สามารถกำหนดขนาด สี และรูปแบบของตัวอักษรได้ตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 3.5.11
 
     3.6 การเปลี่ยนชื่อรายการดัชนี
             หากเราได้เปลี่ยนรายการหน้าสารบัญเรียบร้อยแล้ว  การเปลี่ยนชื่อรายการหน้าดัชนีทำได้ไม่ยาก
เพียงแค่ คลิกที่เมนู  Edit  เลือกคำสั่ง Customize Index…เมื่อปรากฏ กล่องโต้ตอบ Style คลิกเลือก 
แถบ Index แล้วคลิกปุ่ม Modify เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเป็น  Angsana New ดังภาพที่ 3.5.11  
แค่นี้ รายการดัชนีก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติ   
                

วีดีโอสาธิต การปรับแต่งหน้าสารบัญและหน้าดัชนี


   

Comments