หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตกแต่ง e-book

4.1 การสร้างปก E-book

         ปกหนังสือ (Book Cover) ในโปรแกรม Flip Album Vista Pro เป็นรูปแบบพื้นฐาน ที่โปรแกรมกำหนดมาให้ เราสามารถสร้างปกหนังสือที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรา อาจจะยุ่งยากสักหน่อย แต่สามารถดึงดูดและสะกดใจผู้อ่านให้เลือกเปิดอ่านได้มากขึ้น 
           

4.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือ

ขั้นตอนในการเปลี่ยนปกหนังสือ
          1.  คลิกที่เมนู Options  เลือกคำสั่ง  Set Book Options  ดังภาพที่  4.3.1

           2. จะปรากฏกรอบโต้ตอบ Set Book Options มีแถบรายการให้เลือก  7  แถบ  เลือกแถบรายการ
Book Cover  คลิกเลือกFront Cover (ปกหน้า)เช็คบล็อกที่ Texture   แล้ว เลือก Browse ดังภาพที่  4.3.1
 
  
 
           3.  จะปรากฏกล่องโต้ตอบ Openให้ค้นหาโฟลเดอร์ภาพปกหนังสือที่บันทึกไว้  ให้คลิกเลือกภาพปกที่ต้องการ
จากนั้นคลิก Open  ดังภาพที่  4.3.3
 
   
           4.  เมื่อคลิก Open เพื่อเลือกภาพแล้วก็จะปรากฏกรอบโต้ตอบ Set Book Options และมีชื่อไฟล์ ของภาพที่ได้เลือก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ok ก็จะได้ปกหน้าที่สวยงาม ตามสไตล์ ดังภาพที่ 4.3.4
 
 
 
           5.  เมื่อเปลี่ยน Front Cover (ปกหน้า) แล้ว จากนั้นให้เปลี่ยนปกขวา Black Cover (ปกหลัง) โดยคลิกที่เมนู Options เลือกคำสั่ง Set Book Options เลือก แถบรายการ Book Cover คลิกเลือก Black Cover (ปกหลัง) วิธีการก็ทำเหมือนการเปลี่ยนปกหน้าทุกประการ

4.3 ขั้นตอนการเพิ่มหน้าคำนำ

          วิธีเพิ่มหน้าคำนำ
           1. เปิดไปที่หน้า Overview page แล้วคลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Delete page ดังภาพที่ 4.3.5
           2. จากนั้นคลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Insert page เพื่อเพิ่มหน้าคำนำดังภาพที่ 4.3.6
 
           3.  เมื่อเลือกคำสั่ง  Insert page   แล้ว  จะปรากฏหน้ากระดาษที่อยู่ก่อนหน้าสารบัญมาให้  ให้ทำการพิมพ์คำนำได้เลย   ดังภาพที่  4.3.7          
 
 

4.4 การเปลี่ยนหน้าสารบัญ

           เมื่อเราได้เพิ่มหน้าคำนำโดยลบหน้า Overview ออก รูปแบบของหน้าสารบัญก็จะเปลี่ยนไป หากเราต้องการให้หน้าสารบัญมีความแน่นอนและควบคุมได้ ควรลบหน้าสารบัญที่โปรแกรมให้มา แล้วสร้างหน้าสารบัญขึ้นมาใหม่โดยจัดพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบของสารบัญ แล้วทำการเชื่อมโยงไปยังหน้าที่ต้องการ วิธีการทำการเชื่อมโยงก็ทำได้ไม่ยาก ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  

4.5 การเชื่อมโยง

           การสร้างจุดเชื่อมโยงเอกสาร สามารถทำได้ทั้งภายในหนังสือ และภายนอกหนังสือ เช่น ไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต และสร้างจุดเชื่อมโยงได้ทั้งภาพและข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยง ไปยัง E-mail address ได้ด้วย
           ขั้นตอนทำการเชื่อมโยงมีดังนี้
           1.  เลือกรูปภาพหรือข้อความที่ต้องการสร้างการเชื่อมโยง (link)
           2.  คลิกขวา ที่ข้อความหรือรูปภาพแล้วเลือกคำสั่ง Set Link ดังภาพที่  4.3.8
 
 
            3. จะปรากฏกรอบโต้ตอบ Set Link หากต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ให้คลิกเช็คบล็อก URL พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเชื่อมโยงลงในช่อง URL ที่กำหนดไว้ให้ เช่น http://www.google.com จากนั้น คลิก Ok ดังภาพที่ 4.3.9
  
 
           4. หากต้องการเชื่อมโยงไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เลือกคลิก เช็คบล็อก ที่ page แล้วคลิกปุ่ม dropdownlist ที่อยู่ด้านข้าง เพื่อเลือกหน้าที่ต้องการ จากนั้น คลิกปุ่ม Ok ดังภาพที่ 4.3.10
 
  
 

4.6 การรวมเล่มหนังสือ e-book

      การสร้างไฟล์เพื่อแสดงผลงาน
        ในการนำไฟล์ .opf ที่สร้างจากโปรแกรม FlipAlbum ไปเปิดใช้งาน  เราไม่สามารถใช้คำสั่ง save หรือ save as ได้ เพราะคำสั่งดังกล่าว เป็นแต่เพียงการบันทึกไฟล์งาน สำหรับเปิดในโปรแกรม Flipalbum เท่านั้น หากต้องการนำไปเปิดที่อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม Flipalbum ต้องใช้วิธีการอื่น 
        วิธีการส่งออกไฟล์ E-book จากโปรแกรม FlipAlbum เพื่อใช้เปิดอ่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบันทึกลงบนแผ่นซีดี  มีดังนี้
                   1)  ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน (เลือกเมนู File -> Save )
                   2)  คลิกที่เมนูู CD Maker เลือกคำสั่ง Create Album CD ดังภาพที่  5.1.1

                   3)จะปรากฎกรอบโต้ตอบ Create Album cd คลิกเลือก Create a new  Album cd หากสร้างไฟล์งานเดียวเลือก single album on cd แต่ถ้าเกิดมีหลายไฟล์งานเลือก Multiple albums on cd  ต่อจากนั้น คลิก ok  ดังภาพที่  5.1.2
 
                  4) จะปรากฎกรอบโต้ตอบ Create A New Album CD Folderมาเพื่อให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์
หรือชื่อห้องสำหรับเก็บ ชุดนำเสนอในช่อง Album CD Folder Name (ซึ่งโดยปกติ โปรแกรมจะตั้งชื่อว่า Album CD ทั้งนี้จะทำการแก้ไขหรือไม่ก็ได้)  จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการจัดเก็บโฟลเดอร์นั้น  แล้วคลิกปุ่ม Create
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างชุดนำเสนอ  ดังภาพที่ 5.1.3  
 
                  5)จากนั้นโปรแกรมจะทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูล และจัดเตรียมระบบ จะปรากฏหน้าต่าง Saving.....
แสดงการดำเนินการ  ดังภาพที่  5.1.4

 
                    6)  เมื่อโปรแกรมดำเนินการเรียบร้อย แล้ว จะปรากฏกรอบโต้ตอบ Album CD Options Menu หากเราต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมให้คลิกเลือกเมนู Set Album Options จะปรากฏหน้าต่าง Album CD Options
ดังภาพที่  5.1.5
 
 
 
                   7) หากต้องการตั้งค่าเพื่อกำหนดว่าให้แสดงหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ปรากฏกรอบหน้าต่างใด ๆ
ให้ใส่เครื่องหมายถูก ใน ช่อง Start with no window frame และ หากต้องการกำหนดว่า ผู้ใช้ สามารถคลิกปุ่มที่ย่อ / ขยาย,ปิดหน้าต่าง ได้เท่านั้น ให้ใส่เครื่องหมายถูก ในช่อง User will be allowed to switch 
to window frame mode   เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วให้คลิก ที่ปุ่ม OK ดังภาพที่ 5.16
 
 
                    8)  จากนั้นจะปรากฎกรอบโต้ตอบ Burn CD Information เพื่อบอกตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์
ที่จะนำไปบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี  หากเรายังไม่ต้องการบันทึกในขณะนั้น ก็ให้คลิกปุ่ม ok ได้เลย
 
 
                    9)  ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บเป็นชุดเพื่อเปิดใช้งาน จะประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลทั้งหมด 4 ไฟล์ โดยผู้สร้าง สามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน start CD เพื่อเปิดอ่านได้ ดังภาพที่ 5.7.8
   
 
 
                     ในการบันทึกลงแผ่นซีดีให้บันทึกทั้ง 4 ไฟล์นี้โดยไม่ต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ใด ๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราสร้าง ก็จะแสดงผลโดยทันทีเมื่อใส่แผ่นลงในเครื่องอ่านซีดีรอม
 
Comments