หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตกแต่ง e-book

การสร้างสรรค์รูปแบบ e-Book สามารถกำหนดรูปแบบทำได้ 2 วิธีดังนี้

     วิธีที่ 1 เป็นการกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ  มีขั้นตอน ดังนี้

        1.คลิกเลือก Option ที่ Menu Bar > คลิกเลือก Set Themes จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูปแบบอัตโนมัติ

ดังรูป


        2.คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว คลิกเลือก OK
     วิธีที่ 2 เป็นการกำหนดรูปแบบ แบบกำหนดเอง  มีขั้นตอน ดังนี้
        1.คลิกเลือก Option ที่ Menu Bar > คลิกเลือก Set Book Option จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา  ดังรูป
        2.คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว เช่น
            - Book Cover  เป็นการกำหนดใส่สี หรือใส่รุปภาพให้เป็นพื้นหลังปกหน้าและปกหลัง
            - Book Background  เป็นการกำหนดใส่สี หรือใส่รูปภาพให้กับพื้นหลังของหนังสือ
            - Page Background  เป็นการกำหนดให้สี หรือใส่รุปภาพให้เป็นพื้นหลังในหน้ากระดาษ จากนั้นคลิกเลือก OK

Contents คือ หน้าสารบัญ โปรแกรมจะนำชื่อไฟล์ภาพหรือสื่อมาเป็นรายการสารบัญซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการ โดยมีข้อแม้ว่าห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ เช่น % ^ /ฦ
การทำหน้าสารบัญ มีขั้นตอน ดังนี้
    1. เปิด e-Book ไปยังหน้า Contents
    2. คลิกขวา คลิกเลือก Customize Contents

    3. ปรากฏหน้าต่างขึ้นมา คลิก Modify > พิมพ์คำว่า"สารบัญ"ในช่อง Text เปลี่ยนรูปแบบอักษร ขนาดอักษร และสีอักษรตามต้องการ คลิกปุ่ม OK
         

            

จะแสดงผล ดังรูป

การเปลี่ยนรายละเอียดหน้าสารบัญ
    1. เปิด e-Book ไปยังหน้า Contents
    2. คลิกขวา คลิกเลือก  Customize Contents

    3. คลิกเมาส์ที่ Modify > เลือก TOC1
    4. สามารถเปลี่ยนรูปแบบอักษร ขนาดอักษร และสีอักษรตามต้องการ คลิกปุ่ม OK > คลิกปุ่ม OK
    5. เลื่อนเมาส์ไปที่ใต้กรอบสารบัญตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ คลิกขวาเลือก  Rename > ก็พิมพ์ชื่อตามต้องการ

การใส่สันหนังสือ   มีขั้นตอน ดังนี้

    1.คลิก Option ที่แถบ Menu Bar

    2.คลิกเลือก Book Binder

    3.จากนั้นเลือกรูปแบบสันหนังสือตามต้องการ


อ้างอิงจากเว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/krumilkcomroom/lesson/lesson4

Comments