คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม) ม.3

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว20205   รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/7)    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาการประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูลเหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้ท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ตัวชี้วัด

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว.4.2 ม.3/1   พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

ว.4.2 ม.3/2   รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตาม วัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

ว.4.2 ม.3/3   ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

ว.4.2  ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

การกำหนดโครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา ว20205  รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563  จำนวน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค =   80 : 20

                   

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

1. การประมวลผลข้อมูล

ว.4.2 ม.3/1   พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

8

30

2.อินเทอร์เน็ตของ  สรรพสิ่ง

ว.4.2 ม.3/2   รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

4

10

3.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

ว.4.2 ม.3/3   ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

8

20

รวม

20

60

ประเมินผลสอบกลางภาค

20

ประเมินผลสอบปลายภาค

20

รวมทั้งหมด

100

 

Comments