คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว22103     รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน

นำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

ตัวชี้วัด

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว.4.2 ม.2/1   ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว.4.2 ม.2/2   ออกกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว.4.2 ม.2/3   อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้

                       งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

ว.4.2 ม.2/4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัดการกำหนดโครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา ว22103  รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563  จำนวน 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค =   80 : 20

                   

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

1. แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา

ว.4.2 ม.2/1   ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

4

10

2.การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ว.4.2 ม.2/2   ออกกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

 

6

20

3.การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ว.4.2 ม.2/3   อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

 

4

10

4.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ว.4.2 ม.2/4  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

 

6

20

รวม

20

60

ประเมินผลสอบกลางภาค

20

ประเมินผลสอบปลายภาค

20

รวมทั้งหมด

100

 


             ลงชื่อ……………………………………..……ครูผู้สอน

          (นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ)     

 

 
Comments