กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 มิ.ย. 2562 19:41 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ คำถามอัตนัย.png กับ แบบทดสอบ e-book ความรู้เบื้องต้น
23 มิ.ย. 2562 19:35 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ test ebook2.png กับ แบบทดสอบ e-book ความรู้เบื้องต้น
23 มิ.ย. 2562 19:33 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ test ebook1.png กับ แบบทดสอบ e-book ความรู้เบื้องต้น
23 มิ.ย. 2562 19:30 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง แบบทดสอบ e-book ความรู้เบื้องต้น
23 มิ.ย. 2562 19:27 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:27 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดเชิงออกแบบ
23 มิ.ย. 2562 19:26 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ test4.png กับ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดเชิงออกแบบ
23 มิ.ย. 2562 19:26 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดเชิงออกแบบ
23 มิ.ย. 2562 19:20 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:20 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
23 มิ.ย. 2562 19:19 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ test3.png กับ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
23 มิ.ย. 2562 19:19 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
23 มิ.ย. 2562 19:19 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:18 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:17 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
23 มิ.ย. 2562 19:17 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:15 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:15 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
23 มิ.ย. 2562 19:15 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ test2.png กับ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
23 มิ.ย. 2562 19:14 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
23 มิ.ย. 2562 19:12 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที่ 1
23 มิ.ย. 2562 19:10 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
23 มิ.ย. 2562 19:08 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ test1.png กับ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
23 มิ.ย. 2562 19:08 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
19 มิ.ย. 2562 23:56 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต