หน้าเว็บย่อย

รายการ
การแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้ประวัติคอมพิวเตอร์
คำถามท้ายบทที่ 1
คำถามท้ายบทที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม
คำถามท้ายบทที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
คำถามท้ายบทที่ 3 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
คำถามท้ายหน่วยที่ 3
คำถามท้ายหน่วยที่ 3 ม.2
คำถามท้ายหน่วยที่ 3 ม.2
เทคโนโลยีรอบตัว
แนวคิดเชิงนามธรรม
บทที่ 3 ข้อมูลและการประมวลผล
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ม.2
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 ม.2
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 ม.1
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 ม.2
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ม.1
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 ม.2
แบบทดสอบออนไลน์
ประวัติคอมพิวเตอร์
รวมรูปภาพ
ระบบทางเทคโนโลยี
รายวิชา เทคโนโลยีการออกแบบ ม.2 ภาคเรียนที่ 2
วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน
วิชา เทคโนโลยีการออกแบบ ม.1
วิชา วิทยาการคำนวณ ม.1
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
1-29 of 29