หน้าเว็บย่อย

รายการ
การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2
คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ
คำอธิบายรายวิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม) ม.3
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาPython
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดเชิงออกแบบ
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
แบบทดสอบ e-book ความรู้เบื้องต้น
ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2
รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1
รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประมวลผลข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้น E-book
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักโปรแกรม Flip Album
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขั้นตอนการสร้าง e-book
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดเชิงออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตกแต่ง e-book
1-37 of 37