หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์กับครูปิคนิค

รหัสเข้าห้องเรียน Classroom

ห้องเรียน ม. 1/1 รหัสของชั้นเรียน owcona6

ห้องเรียน ม. 2/1 รหัสของชั้นเรียน rmgigi3

ห้องเรียน ม. 2/2 รหัสของชั้นเรียน 2lqjuoi

ห้องเรียน ม. 2/3 รหัสของชั้นเรียน vdyi45x

ห้องเรียน ม. 2/4 รหัสของชั้นเรียน 63oub47

ห้องเรียน ม. 2/5 รหัสของชั้นเรียน 5luoyde

ห้องเรียน ม. 2/6 รหัสของชั้นเรียน 3lmrpdn

ห้องเรียน ม. 2/7 รหัสของชั้นเรียน cotxvyo

ห้องเรียน ม. 2/8 รหัสของชั้นเรียน zfholea

ห้องเรียน ม. 2/9 รหัสของชั้นเรียน m262wm6

ห้องเรียน ม. 3/7 รหัสของชั้นเรียน lx2vfdt

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง : 
บทเรียนจากห้อง ม.2/1 วิชาเทคโนโลยีการคำนวณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 


สื่อการสอน ม.2 รายวิชา เทคโนโลยีการคำนวณ ม.2

 
  

สื่อการสอน ม.1รายวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

 https://drive.google.com/file/d/1JwDZt6borRExcL_6MplgTbFSU6hgLcKE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tEx7PYo62NUZ0WGqmtIRACmPEbpeqFdX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pLSKaHFRf7m8k5o_nWxLdrUG8MJqj-PN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YuULfYITXYGB6x05w9W1ZOrwbV8SSrdP/view?usp=sharing

 
 

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1
 https://drive.google.com/file/d/1WgJ0sJRvQ5EeYBKgZYrB_P438ibaanxA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VCS7rY1z3VWzozKKpULDEWkibi-70v5T/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1W38czisAA_xIJj8k0EC1OB3BrjW8Vpuq/view?usp=sharing 
อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.
สื่อการสอน ม.2
 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUHM0TWpXVklnRHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYubjRaWlZHcGctbnc/view?usp=sharing


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYud2ktTE90ZkJtWjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUDZFSDB2R05vcWs/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuRXB6U09STElLaWM/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTnZqVlRjSm05eHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTi1IQk5WbUhRNjQ/view?usp=sharing
 

หน้าเว็บย่อย (29): ดูทั้งหมด