หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์กับครูปิคนิค

รหัสเข้าห้องเรียน Classroom

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/1 (GIP) รหัสของชั้นเรียน bdthnfj

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/2 รหัสของชั้นเรียน xrellan

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/3 รหัสของชั้นเรียน jbpgcou

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/4 รหัสของชั้นเรียน esjg7ok

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/5 รหัสของชั้นเรียน nuvtf7s

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/6 รหัสของชั้นเรียน r3urrsc

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/7 รหัสของชั้นเรียน vir3ccg

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/8 รหัสของชั้นเรียน iohjsxi

วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม. 2/9 (FLIP) รหัสของชั้นเรียน uzd2lwz

Homeroom m.2/1 รหัสเข้าชั้นเรียน r3ttgo2

ชุมนุมการสร้างป้ายด้วยโปรแกรม Microsoft  รหัสของชั้นเรียน wyeblhp

รหัสเข้าชั้นเรียน ม.3/3 คือ qoe3hug

รหัสเข้าชั้นเรียน ม.3/2 คือ hgjvtqd


เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง : 
บทเรียนจากห้อง ม.2/6 วิชาวิทยการคำนวณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 


สื่อการสอน ม.2 รายวิชา เทคโนโลยีการคำนวณ ม.2

 
  

สื่อการสอน ม.1รายวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

 https://drive.google.com/file/d/1JwDZt6borRExcL_6MplgTbFSU6hgLcKE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tEx7PYo62NUZ0WGqmtIRACmPEbpeqFdX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pLSKaHFRf7m8k5o_nWxLdrUG8MJqj-PN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YuULfYITXYGB6x05w9W1ZOrwbV8SSrdP/view?usp=sharing

 
 

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1
 https://drive.google.com/file/d/1WgJ0sJRvQ5EeYBKgZYrB_P438ibaanxA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VCS7rY1z3VWzozKKpULDEWkibi-70v5T/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1W38czisAA_xIJj8k0EC1OB3BrjW8Vpuq/view?usp=sharing 
อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.
สื่อการสอน ม.2
 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUHM0TWpXVklnRHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYubjRaWlZHcGctbnc/view?usp=sharing


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYud2ktTE90ZkJtWjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUDZFSDB2R05vcWs/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuRXB6U09STElLaWM/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTnZqVlRjSm05eHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTi1IQk5WbUhRNjQ/view?usp=sharing
 

หน้าเว็บย่อย (29): ดูทั้งหมด