ดาวน์โหลด

--การแก้ 0 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี--
ให้นักเรียนที่ติด 0 ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  ดำเนินการแก้ไขดังนี้
1. ให้ทำรายงานด้วยการจดเนื้อหาตามเอกสารที่แนบในลิงค์ด้านล่างนี้ มาให้เรียบร้อย 
2. นำส่งรายงานได้ที่ห้อง COMPUTER LAB 1 พร้อมเอกสารคำร้องแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันที่ 19 -21  เมษายน 2564 พร้อมแบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน
การจดรายงานต้องให้เป็นระเบียบและใส่สันรายงานให้เรียบร้อย

---------------------------------------------------------------------------------


ข้อมูล (Data)
1.ตารางเวรประจำวัน ม.2/2
28.สอบแก้กลางภาค ม.2
47.สอบแก้ ข้อสอบกลางภาค วิชา เทคโนโลยีการออกแบบ  ม.1
48. สอบแก้ ข้อสอบกลางภาค วิชา วิทยาการคำนวณ  ม.1

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments