หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์กับครูปิคนิค

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

สื่อการสอน ม.1

รายวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

 https://drive.google.com/file/d/1JwDZt6borRExcL_6MplgTbFSU6hgLcKE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tEx7PYo62NUZ0WGqmtIRACmPEbpeqFdX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pLSKaHFRf7m8k5o_nWxLdrUG8MJqj-PN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YuULfYITXYGB6x05w9W1ZOrwbV8SSrdP/view?usp=sharing

 
 

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1
 https://drive.google.com/file/d/1WgJ0sJRvQ5EeYBKgZYrB_P438ibaanxA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VCS7rY1z3VWzozKKpULDEWkibi-70v5T/view?usp=sharing  
อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.
สื่อการสอน ม.2
 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUHM0TWpXVklnRHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYubjRaWlZHcGctbnc/view?usp=sharing


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYud2ktTE90ZkJtWjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUDZFSDB2R05vcWs/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuRXB6U09STElLaWM/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTnZqVlRjSm05eHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTi1IQk5WbUhRNjQ/view?usp=sharing
 

 


หน้าเว็บย่อย (26): ดูทั้งหมด