หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์กับครูปิคนิค

รหัสเข้าห้องเรียน Classroom

Homeroom m.1/1 รหัสเข้าชั้นเรียน r3ttgo2

ห้องเรียน ม.1/4 รหัสของชั้นเรียน l7hetem

ห้องเรียน ม.1/6 รหัสของชั้นเรียน c7ptw6b

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ รหัสของชั้นเรียน wyeblhp

ห้องเรียน ม. 2/1 รหัสของชั้นเรียน v5e2plu

ห้องเรียน ม. 2/2 รหัสของชั้นเรียน adqqfkq

ห้องเรียน ม. 2/3 รหัสของชั้นเรียน uthd2re

ห้องเรียน ม. 2/4 รหัสของชั้นเรียน apsir4p

ห้องเรียน ม. 2/5 รหัสของชั้นเรียน 7ficmv6

ห้องเรียน ม. 2/6 รหัสของชั้นเรียน m52vsbs

ห้องเรียน ม. 2/7 รหัสของชั้นเรียน ivjehmq

ห้องเรียน ม. 2/8 รหัสของชั้นเรียน wiyfacx

ห้องเรียน ม. 2/9 รหัสของชั้นเรียน pjehin3

ห้องเรียน ม. 3/1 รหัสของชั้นเรียน x7txndp

ห้องเรียน ม. 3/2 รหัสของชั้นเรียน zgowju3

ห้องเรียน ม. 3/3 รหัสของชั้นเรียน mei2q5p

ห้องเรียน ม. 3/4 รหัสของชั้นเรียน 3mkg3pu

ห้องเรียน ม. 3/5 รหัสของชั้นเรียน k24ooko

ห้องเรียน ม. 3/6 รหัสของชั้นเรียน rzce3de

ห้องเรียน ม. 3/7 รหัสของชั้นเรียน vkrst6s


เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง : 
บทเรียนจากห้อง ม.2/6 วิชาวิทยการคำนวณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 


สื่อการสอน ม.2 รายวิชา เทคโนโลยีการคำนวณ ม.2

 
  

สื่อการสอน ม.1รายวิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

 https://drive.google.com/file/d/1JwDZt6borRExcL_6MplgTbFSU6hgLcKE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tEx7PYo62NUZ0WGqmtIRACmPEbpeqFdX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1pLSKaHFRf7m8k5o_nWxLdrUG8MJqj-PN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1YuULfYITXYGB6x05w9W1ZOrwbV8SSrdP/view?usp=sharing

 
 

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1
 https://drive.google.com/file/d/1WgJ0sJRvQ5EeYBKgZYrB_P438ibaanxA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VCS7rY1z3VWzozKKpULDEWkibi-70v5T/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1W38czisAA_xIJj8k0EC1OB3BrjW8Vpuq/view?usp=sharing 
อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.
สื่อการสอน ม.2
 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUHM0TWpXVklnRHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYubjRaWlZHcGctbnc/view?usp=sharing


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYud2ktTE90ZkJtWjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUDZFSDB2R05vcWs/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuRXB6U09STElLaWM/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTnZqVlRjSm05eHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTi1IQk5WbUhRNjQ/view?usp=sharing
 

หน้าเว็บย่อย (29): ดูทั้งหมด