เรียนออนไลน์
กับครูปิคนิค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนออนไลน์กับครูปิคนิค

-----------------------------------------

รหัสเข้าชั้นเรียน Classroom ภาคเรียนที่ 2/2566

รายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 2/2566

1.วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี (พื้นฐาน) (ว22104)ม.2

2.วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) (ว20203)ม.2

3.วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี (ว23104) ม.3/1

การแก้ 0

สอบแก้กลางภาค 2/2566

สอบเก็บคะแนนวิชาเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

https://drive.google.com/file/d/1JwDZt6borRExcL_6MplgTbFSU6hgLcKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEx7PYo62NUZ0WGqmtIRACmPEbpeqFdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pLSKaHFRf7m8k5o_nWxLdrUG8MJqj-PN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YuULfYITXYGB6x05w9W1ZOrwbV8SSrdP/view?usp=sharing

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.

รายวิชา วิทยาการคำนวณ ม.1

https://drive.google.com/file/d/1WgJ0sJRvQ5EeYBKgZYrB_P438ibaanxA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VCS7rY1z3VWzozKKpULDEWkibi-70v5T/view?usp=sharing

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.

สื่อการสอน ม.2

ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUHM0TWpXVklnRHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYubjRaWlZHcGctbnc/view?usp=sharing

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYud2ktTE90ZkJtWjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuUDZFSDB2R05vcWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuRXB6U09STElLaWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTnZqVlRjSm05eHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxwBdwg74AYuTi1IQk5WbUhRNjQ/view?usp=sharing

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์