แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  1. โทรเลข (telegram) เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นในประเทศใด

ก.  ประเทศญี่ปุ่น     ข.   ประเทศอังกฤษ                                     

ค.  ประเทศเยอรมนี  ง.ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.การนำเลเซอร์มาใช้ในการสื่อสารในยุคแรก  มีจุดประสงค์ในการใช้อย่างไร

ก.  เพื่อนำมาใช้แทนที่ระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุ

ข.  เพื่อนำมาใช้ในการทดสอบระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

ค.  เพื่อนำมาใช้กับระบบโทรศัพท์ไร้สายแบบเซลลูลาร์

ง.   เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการทหาร

3.  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในแต่ละแผนกในบริษัท หรือองค์กรเดียวกัน เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดใด

ก.  เครือข่ายส่วนบุคคล                                         ข.   เครือข่ายเฉพาะที่

ค.  เครือข่ายนครหลวง                                          ง.   เครือข่ายวงกว้าง

4.   โพรโทคอล (Protocol) มีความสำคัญต่อการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างไร

ก.  จัดเส้นทาง ในการรับ-ส่งข้อมูล

ข.  จัดรูปแบบและตอบรับข้อมูลระหว่างการสื่อสาร

ค.  เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการทวนสัญญาณของข้อมูล

ง.   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล

5.   โพรโทคอลที่ใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูล จัดเป็นโพรโทคอลประเภทใด

ก.  บลูทูธ                                                                

ข.  โพรโทคอลเอสเอ็มทีพี

ค.  โพรโทคอลเอชทีทีพี                                      

ง.  โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี

6.  เครื่องทวนสัญญาณ (repeater) มีประโยชน์อย่างไร

ก.  ช่วยรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับ-ส่ง

ข.  ช่วยกระจายสัญญาณไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกับฮับ (HUB)

ค.  ช่วยทวนสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้น และไม่สูญหาย

ง.   ช่วยกระจายและจัดการกับความหนาแน่นของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.   อุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใด สามารถใช้แทนเกตเวย์ (gateway) ได้

ก.  ฮับ (hub)                                                            ข.   บริดจ์ (bridge)

ค.  สวิตช์ (switch)                                                 ง.   อุปกรณ์จัดเส้นทาง (router)

8.   การส่งข้อมูลสัญญาณแอนะล็อก ควรใช้สายสัญญาณชนิดใด

ก.  สายใยแก้วนำแสง

ข.  สายโคแอกซ์ ชนิด 50 โอห์ม

ค.  สายโคแอกซ์ ชนิด 75 โอห์ม

ง.   สายตีเกลียวคู่แบบป้องกันสัญญาณรบกวน

9.   การใช้สายใยแก้วนำแสง มีข้อเสียอย่างไร

ก.  รองรับความถี่ของการส่งสัญญาณข้อมูลได้น้อย

ข.  ไม่สามารถใช้สายสัญญาณเดินตามมุมตึกได้ เพราะจะทำให้เส้นใยหัก

ค.  ไม่ยอมให้สัญญาณไฟฟ้าแรงสูงผ่านได้ และมีอัตราการส่งสัญญาณต่ำ

ง. อาศัยการหักเหของแสง และไม่สามารถป้องกันการก่อกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

10.   การส่งสัญญาณจากรีโมตคอนโทรไปยังโทรทัศน์  เป็นการส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีแบบไร้สายชนิดใด

ก.  ดาวเทียม               ข.   คลื่นวิทยุ                          ค.  ไมโครเวฟ             ง.   อินฟราเรด