แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

1.ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

    ก. เฟซบุ๊ก (facebook)                        ข.Anti-virus

   ค. วินโดวส์8.1 (Windows 8.1)      ง.Adobe Acrobat 

2.การรับข้อมูลจากแป้นอักขระ แล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาไปแสดงผลบนจอภาพ หรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ เป็นการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์ใด

     ก.แพลตฟอร์ม                       ข.ระบบปฏิบัติการ

    ค.ซอฟต์แวร์ระบบ                ง.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

3.ซอฟต์แวร์ในข้อใด จัดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

    ก.ซอฟต์แวร์ระบบ                ข.ระบบปฏิบัติการ 

   ค.ระบบปฏิบัติการปาล์ม     ง.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน 

 4. ข้อใดกล่าวถึง วินโดวส์เอกซ์พี (Windows XP) ได้ถูกต้อง  

      ก.เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่าย 

     ข.เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย

     ค.เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

     ง.เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ

5.วชิรภา ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานวิชาภาษาไทย   วชิรภาควรใช้โปรแกรมใดพิมพ์เอกสาร 

     ก.Microsoft Office Word           ข. Microsoft Office Excel

     ค.Microsoft Office Groove      ง.Microsoft Office Power Point 

6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์

    ก.โปรแกรมตารางทำงาน (สเปรดชีต)       ข.วินแอมป์ (Winamp) 

    ค.วินโดวส์ 7 ( Windows 7)                           ง.โปรแกรมประมวลคำ (word processor)

 7. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

      ก. โปรเซส (Process) --> อินพุต (Input)  -->เอาต์พุต (output)  

      ข. โปรเซส (Process) -->เอาต์พุต (output) -->อินพุต (Input)

      ค. อินพุต (Input) -->โปรเซส (Process) -->เอาต์พุต (output)  

      ง. อินพุต (Input) --> เอาต์พุต (output)  -->โปรเซส (Process) 

8.ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร

     ก.โปรแกรมหรือคำสั่งที่ให้เครื่องทำงาน      

     ข.เคส

     ค.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                              

     ง.จอภาพ 

 9. ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

       ก. 1 ประเภท             ข. 2 ประเภท  

       ค. 3 ประเภท             ง. 4 ประเภท 

 10. ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

         ก. 1 กลุ่ม           ข. 2 กลุ่ม

         ค. 3 กลุ่ม          ง. 4 กลุ่ม