แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

1.ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ก. เฟซบุ๊ก (facebook) ข.Anti-virus

ค. วินโดวส์8.1 (Windows 8.1) ง.Adobe Acrobat

2.การรับข้อมูลจากแป้นอักขระ แล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาไปแสดงผลบนจอภาพ หรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ เป็นการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์ใด

ก.แพลตฟอร์ม ข.ระบบปฏิบัติการ

ค.ซอฟต์แวร์ระบบ ง.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.ซอฟต์แวร์ในข้อใด จัดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์

ก.ซอฟต์แวร์ระบบ ข.ระบบปฏิบัติการ

ค.ระบบปฏิบัติการปาล์ม ง.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

4. ข้อใดกล่าวถึง วินโดวส์เอกซ์พี (Windows XP) ได้ถูกต้อง

ก.เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเครือข่าย

ข.เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สาย

ค.เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ง.เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ

5.วชิรภา ได้รับมอบหมายให้ทำรายงานวิชาภาษาไทย วชิรภาควรใช้โปรแกรมใดพิมพ์เอกสาร

ก.Microsoft Office Word ข. Microsoft Office Excel

ค.Microsoft Office Groove ง.Microsoft Office Power Point

6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์

ก.โปรแกรมตารางทำงาน (สเปรดชีต) ข.วินแอมป์ (Winamp)

ค.วินโดวส์ 7 ( Windows 7) ง.โปรแกรมประมวลคำ (word processor)

7. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

ก. โปรเซส (Process) --> อินพุต (Input) -->เอาต์พุต (output)

ข. โปรเซส (Process) -->เอาต์พุต (output) -->อินพุต (Input)

ค. อินพุต (Input) -->โปรเซส (Process) -->เอาต์พุต (output)

ง. อินพุต (Input) --> เอาต์พุต (output) -->โปรเซส (Process)

8.ซอฟต์แวร์ หมายถึงอะไร

ก.โปรแกรมหรือคำสั่งที่ให้เครื่องทำงาน

ข.เคส

ค.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ง.จอภาพ

9. ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท

ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท

10. ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

ก. 1 กลุ่ม ข. 2 กลุ่ม

ค. 3 กลุ่ม ง. 4 กลุ่ม