ประวัติครูผู้สอน

น.ส.วริณศิญา พงษ์เกษ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ สพม.อบอจ.

อายุ 37 ปี

ภูมิลำเนา : อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ


การศึกษา :

พ.ศ. 2546 ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา

พ.ศ. 2556 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การทำงาน : 12 ปี

พ.ศ. 2552 - 2556 ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ สพม.อบอจ.


ความสามารถ :

- ลงโปรแกรมวินโดว์ โปรแกรมพื้นฐาน

- ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

- สร้าง/ออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ Google Site