ประวัติครูผู้สอน

น.ส.วริณศิญา พงษ์เกษ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ สพม.อบอจ.

อายุ 40 ปี

ภูมิลำเนา  : อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ


การศึกษา  :

พ.ศ. 2546  ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

พ.ศ. 2549  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2551  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา

พ.ศ. 2556   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การทำงาน  : 15 ปี

พ.ศ. 2552 - 2556 ครูโรงเรียนชานุมานวิทยาคม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (4 ปี)

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  (11 ปี)


ความสามารถ  :

- ลงโปรแกรมวินโดว์ โปรแกรมพื้นฐาน

- ใช้งานโปรแกรม Canva, Microsoft Office 

- สร้าง/ออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ Google Site