บรรยากาศ

การเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22101) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22101) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2561

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง21102) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2560

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22101) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2560

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง21102) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2559

บรรยากาศการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง22101) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559