เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ง 22101 เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและประสิทธิภาพของงานที่จะได้รับ

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.2/1 ม.2./2 ม.2/3 ม.2/4

รวม 4 ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชาและวางแผนการประเมิน

และการกำหนดสัดส่วนของคะแนน

รหัสวิชา ง 22101 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20

(นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ)

ครูผู้สอน