เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                                         ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ง 22101                                                                                      เวลา  40  ชั่วโมง/ปี

              ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและประสิทธิภาพของงานที่จะได้รับ

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล    การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1      ม.2/1     ม.2./2    ม.2/3     ม.2/4

รวม  4  ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชาและวางแผนการประเมิน

และการกำหนดสัดส่วนของคะแนน

รหัสวิชา ง 22101 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   จำนวน 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค  =   80 : 20                                                                  

 

 

(นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ) 

                                                                                                                                                                             ครูผู้สอน