หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มาแก้ปัญหากันเถอะ

เนื้อหา

  1. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

  2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

  3. การวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

จุดประสงค์

  1. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และสรุปกรอบขอปัญหา

  2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหา