บทความงานวิจัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง : บทเรียนจากห้อง ม.2/1 วิชา วิทยาการคำนวณ (ว22103) โรงเรียนปทุมราชวงศา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564