รหัสของชั้นเรียน Classroom

รหัสของชั้นเรียน Classroom วิทยาการคำนวณ ว22103

ม.2/1 รหัสคือ ldame5x

ม.2/2 รหัสคือ aajpsr5

ม.2/3 รหัสคือ meksue5

ม.2/4 รหัสคือ 4chyzfj

ม.2/5 รหัสคือ hvrhx56

ม.2/6 รหัสคือ mv5yemi

ม.2/7 รหัสคือ j5hx3mx

ม.2/8 รหัสคือ t53pckj

ม.2/9 รหัสคือ dmjed73

ม.2/10 รหัสคือ wv2cnec