รหัสของชั้นเรียน Classroom

รหัสของชั้นเรียน Classroom 

ภาคเรียนที่ 1/2567

วิชา วิทยาการคำนวณ

ม.2/1 รหัสคือ  t3to6s4  

ม.2/2 รหัสคือ  s454qhh 

ม.2/3 รหัสคือ  6mtzv3c  

ม.2/4 รหัสคือ  ozg4gn2 

ม.2/5 รหัสคือ  acay4pi  

ม.2/6 รหัสคือ  rfozajf  

ม.2/7 รหัสคือ  pjdheno 

ม.2/8 รหัสคือ  vtssnwe  

ม.2/9 รหัสคือ  zb3tsb5  

ม.2/10 รหัสคือ 7bik37k