หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น